ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

വീണ്ടും വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 27, 2022 at 07:56AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37240 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞു 4655 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 280 to Rs 37240. 35 per gram to Rs. 4655.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/lFsTkKi 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/nLwcHKb 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna

അഞ്ചു ദിവസത്തിനു ശേഷം സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️  ഇന്ന് പവന്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37240 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞു 4655 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs  280 to Rs 37240.   35 per gram to Rs. 4655.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറയുമോ? തീരുമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ⏬|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറയുമോ? തീരുമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ⏬|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 26, 2022 at 07:19AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില മാറ്റമില്ല ഇന്ന് പവന്റെ വില 37520 രൂപ ഗ്രാമിന് 4690 രൂപ. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound Rs 37520. gram Rs. 4690.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/A76q1BV 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/jeMUzix 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayal

കൊടും കാട്ടിൽ ഒരു മനോഹര വെള്ളച്ചാട്ടം #mamalakkandam #viralshort #കേരളം

കൊടും കാട്ടിൽ ഒരു മനോഹര വെള്ളച്ചാട്ടം #mamalakkandam #viralshort #കേരളം July 25, 2022 at 12:45PM Gold Rate Today July 25, 2022 at 12:45PM Via YouTube - https://youtu.be/xz_ZgjoPCGo

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു,ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിർണായകം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു,ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിർണായകം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 25, 2022 at 06:59AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിനു 50 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37520 ഗ്രാമിനു 4690✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 400 per sovereign and 50 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/A76q1BV 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/jeMUzix 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gol

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണ വില ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിനു 50 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37420 ഗ്രാമിനു 4690✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 400 per sovereign and  50 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malaya

സ്വർണവില കുറയും,ഒരാഴ്ച കാത്തിരിക്കാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില കുറയും,ഒരാഴ്ച കാത്തിരിക്കാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 23, 2022 at 07:44AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിനു 40 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37120 ഗ്രാമിനു 4640✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign and 40 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/8yQE9kB 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/5F8JRzO 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in