ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

സ്വർണ വിലയിൽ വൻ വർധന |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണ വിലയിൽ വൻ വർധന |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില January 5, 2022 at 10:03AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 25 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 36120 ഗ്രാമിനു 4515✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 200 per sovereign and 25 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today

സ്വർണം വൻ തകർച്ചയിൽ Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വൻ തകർച്ചയിൽ Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില January 4, 2022 at 10:07AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35920 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞു 4490 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 280 to Rs 35920. 35 per gram to Rs. 4490.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam inna

സ്വർണം വീണ്ടും കുറഞ്ഞു 😍 |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും കുറഞ്ഞു 😍 |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില January 3, 2022 at 10:05AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4525 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 36200. 20 per gram to Rs. 4525.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayal

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ തകർച്ച🥵 |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ തകർച്ച🥵 |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില December 30, 2021 at 03:20PM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35920 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4490 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 35920. 25 per gram to Rs. 4490.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila

സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില December 29, 2021 at 01:33PM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4515 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 36120. 20 per gram to Rs. 4515.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malay

സ്വർണം വീണ്ടും താഴോട്ട് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും താഴോട്ട് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില December 28, 2021 at 10:06AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36280 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4535 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 36280. 10 per gram to Rs. 4535.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam

സ്വർണം വീണ്ടും ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില December 27, 2021 at 10:11AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 36360 ഗ്രാമിനു 4545✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate to