ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

YouTube എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില, വീണ്ടും താഴോട്ട്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില, വീണ്ടും താഴോട്ട്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila October 7, 2022 at 08:03AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 38280 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4785 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 38280. gram Rs. 4785.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/FnWAyKQ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/7EKpPrc 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold

സ്വർണം വീണ്ടും വൻ തകർച്ചയിൽ, നിക്ഷേപകർക്ക് ആശങ്ക|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം വീണ്ടും വൻ തകർച്ചയിൽ, നിക്ഷേപകർക്ക് ആശങ്ക|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila October 6, 2022 at 07:11AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 38200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4775 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 38200. gram Rs. 4775.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/TbqpRgE 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/CbmZxwG 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price p

കൊടുങ്കാറ്റായി സ്വർണം,വാങ്ങാൻ ആളില്ലാതെ ജ്വല്ലറികൾ|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

കൊടുങ്കാറ്റായി സ്വർണം,വാങ്ങാൻ ആളില്ലാതെ ജ്വല്ലറികൾ|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila October 5, 2022 at 07:52AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 37880 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4735 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 37880. gram Rs. 4735.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/TbqpRgE 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/CbmZxwG 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price

വാനോളം ഉയർന്ന് സ്വർണ വില,സ്വർണം വിൽക്കാൻ നല്ല സമയം വര|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വാനോളം ഉയർന്ന് സ്വർണ വില,സ്വർണം വിൽക്കാൻ നല്ല സമയം വര|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila October 4, 2022 at 08:17AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 37480 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4685 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 37480. gram Rs. 4685.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/VCW9JuA 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/5kcWXVO 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold pr

വീണ്ടും വില്ലനാകാൻ സ്വർണം, വില ഉരങ്ങളിലേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും വില്ലനാകാൻ സ്വർണം, വില ഉരങ്ങളിലേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila October 3, 2022 at 07:16AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 37200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4650 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 37200. gram Rs. 4650.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/iCH07Bd 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/xnGqBTP 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price

വേഗം സ്വർണം വാങ്ങാം,വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വേഗം സ്വർണം വാങ്ങാം,വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila October 1, 2022 at 10:08AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 37200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4650 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 37200. gram Rs. 4650.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/BQOPNkV 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/JtpMUez 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold

സ്വർണം വിൽക്കാൻ നല്ല സമയം വരുന്നു...വില കുതിച്ചുയരും|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം വിൽക്കാൻ നല്ല സമയം വരുന്നു...വില കുതിച്ചുയരും|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila September 30, 2022 at 07:44AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 37120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4640 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 37120. gram Rs. 4640.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/UywWM0k 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/T8B7gFM 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold

ഞെട്ടിക്കുന്ന മാറ്റം,സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിൽ|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ഞെട്ടിക്കുന്ന മാറ്റം,സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിൽ|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila September 29, 2022 at 07:21AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 36960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4580 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 36960. gram Rs. 4580.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/i5PB9pb 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/DYVqBuX 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price

ജ്വല്ലറികളിൽ വൻ തിരക്ക്, വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ജ്വല്ലറികളിൽ വൻ തിരക്ക്, വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila September 28, 2022 at 08:14AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 36640 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4580 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 36640. gram Rs. 4580.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/i5PB9pb 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/DYVqBuX 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price pr

സ്വർണവില ആഗോള തകർച്ചയിൽ, ഇന്ന് വില കുറയും|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില ആഗോള തകർച്ചയിൽ, ഇന്ന് വില കുറയും|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila September 27, 2022 at 07:57AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 36960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4620 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 36960. gram Rs. 4620.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/R4gFoWw 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/rsmcgJB 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price

സ്വർണവില ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഉയർന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഉയർന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila September 26, 2022 at 04:10PM Gold Rate Today September 26, 2022 at 04:10PM Via YouTube - https://youtu.be/nzpxz5RBvlA

സ്വർണം ചരിത്ര തകർച്ചയിൽ, ചൈന കളി തുടങ്ങി|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila #china

സ്വർണം ചരിത്ര തകർച്ചയിൽ, ചൈന കളി തുടങ്ങി|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila #china September 26, 2022 at 07:23AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 36800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4600 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 36800. gram Rs. 4600.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/49L6twe 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/B1wI9j7 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price

3 വർഷത്തെ കുറഞ്ഞ വില,വമ്പൻ തകർച്ച വരുന്നു |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

3 വർഷത്തെ കുറഞ്ഞ വില,വമ്പൻ തകർച്ച വരുന്നു |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila September 24, 2022 at 07:15AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 37200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4650 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 37200. gram Rs. 4650.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/BNtGni8 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/BAxRo2X 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price pric

സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു,ജ്വല്ലറികൾ അടച്ചു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു,ജ്വല്ലറികൾ അടച്ചു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila September 23, 2022 at 08:06AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 36800 ഗ്രാമിനു 4600 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign and 20 per gram Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/BNtGni8 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/BAxRo2X Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala toda

സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila #gold #shorts

സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila #gold #shorts September 22, 2022 at 10:09AM Gold Rate Today September 22, 2022 at 10:09AM Via YouTube - https://youtu.be/qPcya9rWMwE

സ്വർണവില ആടി ഉലയുന്നു,വീണ്ടും വൻ തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില ആടി ഉലയുന്നു,വീണ്ടും വൻ തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila September 22, 2022 at 07:34AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ പവന്റെ വില 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36640 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞു 4580 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. the pound fell by Rs 120 to Rs 36640. 15 per gram to Rs. 4580.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/vCVUYLW 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/GyxwmTW 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe s

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു,ഇന്ന് കുറയും|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു,ഇന്ന് കുറയും|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila September 21, 2022 at 06:39AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 36760 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4595 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 36760. gram Rs. 4595.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/wvQy8fB 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/96BLaTQ 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gol

2 വർഷത്തെ കുറഞ്ഞ വില, ഇപ്പൊൾ സ്വർണം വാങ്ങാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

2 വർഷത്തെ കുറഞ്ഞ വില, ഇപ്പൊൾ സ്വർണം വാങ്ങാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila September 20, 2022 at 07:26AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4585 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. the pound fell by Rs 80 to Rs 36680. 10 per gram to Rs. 4585.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/wvQy8fB 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/96BLaTQ 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila September 19, 2022 at 09:56AM Gold Rate Today September 19, 2022 at 09:56AM Via YouTube - https://youtu.be/6jBvQlgTp88

സ്വർണം ഇപ്പൊൾ വാങ്ങിയാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട, വൻ കുറവ്,ഉയരും|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം ഇപ്പൊൾ വാങ്ങിയാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട, വൻ കുറവ്,ഉയരും|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila September 17, 2022 at 07:33AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36640 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4580 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. the pound fell by Rs 320 to Rs 36640. 40 per gram to Rs. 4580.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/P8ukaWe 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/1BEqihW 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malaya