ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

Kerala Gold Rates Today എന്ന ലേബലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണം (07.12.20)

ഇന്നും സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ നേരിയ വർധന മാത്രമേ പ്രകടമാകുന്നുള്ളൂ.അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അതു കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയില്ല #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നുഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണം പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു.ഗ്രാമിനു 4590 രൂപയും പവന് 36720 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില

സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നുഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണം പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു.ഗ്രാമിനു 4590 രൂപയും പവന് 36720 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില

ഇന്ന് സ്വർണം പവന് 160 രൂപ കൂടി