ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ഓഗസ്റ്റ്, 2022 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

#തല്ലുമാല യിൽ കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila #thallumaala

#തല്ലുമാല യിൽ കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila #thallumaala August 13, 2022 at 07:29AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിനു 40 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 38200 ഗ്രാമിനു 4775 Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign and 40 per gram Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/GLPTcNC Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/kgHB5jU Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in keral

സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila August 12, 2022 at 01:10PM Gold Rate Today August 12, 2022 at 01:10PM Via YouTube - https://youtu.be/tZZ3R1G_IwA

പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു😍ഇത്തവണ ഓണം പൊന്നോണം ആക്കം.|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു😍ഇത്തവണ ഓണം പൊന്നോണം ആക്കം.|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila August 11, 2022 at 07:31AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 480 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37880 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞു 4735 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 480 to Rs 37880. 60 per gram to Rs. 4735.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/s6ebD9k 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/e87bY4U 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila m

ഉച്ചക്ക് ശേഷം സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila #sornavila #gol

ഉച്ചക്ക് ശേഷം സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila #sornavila #gol August 10, 2022 at 02:48PM Gold Rate Today August 10, 2022 at 02:48PM Via YouTube - https://youtu.be/IfoDTmo1Vk8

സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു#goldratetoday#keralagoldratetoday#keralagold#goldratekerala#ഇന്നത്തെസ്വര്ണ്ണവില

സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു#goldratetoday#keralagoldratetoday#keralagold#goldratekerala#ഇന്നത്തെസ്വര്ണ്ണവില August 10, 2022 at 12:56PM Gold Rate Today August 10, 2022 at 12:56PM Via YouTube - https://youtu.be/mJZB7yxXhfA

സന്തോഷ വാർത്ത! സ്വർണവില തകർന്നടിഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️  ഇന്ന് പവന്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38080 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞു 4760 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs  280 to Rs 38080.   35 per gram to Rs. 4760.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in

അതിശയിപ്പിച്ചു സ്വർണം,വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിലേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

അതിശയിപ്പിച്ചു സ്വർണം,വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിലേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila August 10, 2022 at 07:24AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിനു 40 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 38360 ഗ്രാമിനു 4795 Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign and 40 per gram Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/s6ebD9k Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/e87bY4U Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala toda

സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം,വില വീണ്ടും ഉയർന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം,വില വീണ്ടും ഉയർന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila August 9, 2022 at 07:31AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 38040 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4755 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 38040. gram Rs. 4755.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/stvFoqp 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Ds405tV 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price go

ആടിയുലഞ്ഞു സ്വർണവില,ഇനി വരുന്നത് തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ആടിയുലഞ്ഞു സ്വർണവില,ഇനി വരുന്നത് തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila August 8, 2022 at 07:08AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 38040 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4755 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 38040. gram Rs. 4755.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/McyG0Z7 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3QvD7KF 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold

വീണ്ടും വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila August 3, 2022 at 06:56AM Edited by VideoGuru:https://ift.tt/5PFXZue സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന സ്വർണ വില പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 25 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 37880 ഗ്രാമിനു 4735 Th e price of gold rose again to Rs 200 per sovereign and 25 per gram Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/39KInmZ Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/BaStKOs Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today i

സ്വർണവില കുറഞ്ഞു,ഇന്ന് വീണ്ടും ഉയരും|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില കുറഞ്ഞു,ഇന്ന് വീണ്ടും ഉയരും|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila August 2, 2022 at 07:29AM Edited by VideoGuru:https://ift.tt/5PFXZue സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4710 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 37680. 10 per gram to Rs. 4710.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/39KInmZ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/BaStKOs 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gol

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila #trendingshorts #goldprice

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila #trendingshorts #goldprice August 1, 2022 at 09:59AM Gold Rate Today August 1, 2022 at 09:59AM Via YouTube - https://youtu.be/s_BEww3t7MM

ആശ്വാസം.....സ്വർണവില വീണ്ടും തിരിച്ചിറങ്ങി

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️  ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4710 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs  80 to Rs 37680.   10 per gram to Rs. 4710.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in k

സ്വർണവിലയിൽ റെക്കോർഡ് വർധന|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ റെക്കോർഡ് വർധന|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila August 1, 2022 at 07:00AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 37760 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4720 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 37760. gram Rs. 4720.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/pqPVMhx 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/9wgdtGB 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate kera