ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

ഉച്ചക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഉയർന്ന് സ്വർണ വില

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️

ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 240 രൂപയും
ഗ്രാമിനു 30 രൂപയും കൂടി.⬆️
ഇന്നത്തെ വില പവന് 37680 ഗ്രാമിനു 4710✌🏻
Today, the price of gold rose again to Rs 240 per sovereign and 
30 per gram
🟪

Subscribe our channel 👇

https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam
🟦
Follow our Facebook page 👇
https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/

🟨
Join our Facebook group 👇

.https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share
🔸
Visit our website 👇
www.goldratetoday.org
🟩
Keywords:
kerala gold rate
gold price gold price kerala today
gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate
 swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today
sorna vila gold rate malayalam gold rate
today's gold rate
 gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila
 gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila
 malayalam gold price price gold
goldrate keralagoldrate today gold rate in kerala today gold rate today gold rate kerala
gold rate kerala
 gold rate today kerala
gold rate kerala today gold price today
 Gold rate today Gold rate today kerala, kerala gold rate today kerala gold price today gold price kerala
today gold price
gold rate today Malayalam Kerala gold today kerala gold price, rate kerala today
gold kerala, gold price kerala todaytoday gold rate kerala
kerala gold price today
today goldrate kerala
goldrate kerala today
innathe swarnavila malayalam
swarnavila today malayalam
swarnavila today kerala
today gold price kerala
gold price 2021
innathe swarnavila
nale sornam vila koodumo
nale sornam vila kurayumo
sornam vila malayalam
sornam vila 2021
gold news
new gold rate
new gold price
gold rate kerala malayalam
sornam vila today
Gold rate tody
Goldratetodaykeralam
How to buy gold

#goldratetoday
#keralagoldratetoday
#keralagold
#goldratekerala
#GoldRate
#goldprice
#goldjewelry
#kerala
#Gold
#goldratetoday8gm
#goldrateinkerala
#goldratekeralatoday
#goldrateinkeralatoday
#goldpriceinkeralatoday
#goldpriceinkerala
#todaygoldrateinkerala
#goldpricetodayinkerala
#goldratetoday
#goldpricetoday
#goldprice
#goldrate
#todaygoldrate
#silver
#silverrate
#todaysilverrate
#keralasilver
#keralasilverrate
#keralasilverratetoday
#todaykeralasilverrate
#goldandsilver

അഭിപ്രായങ്ങള്‍