ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂലൈ, 2022 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila #goldprice #goldrate #reels

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila #goldprice #goldrate #reels July 30, 2022 at 09:52AM Gold Rate Today July 30, 2022 at 09:52AM Via YouTube - https://youtu.be/RewKBdLT5Cg

സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില മാറ്റമില്ല  ഇന്ന് പവന്റെ വില 37760 രൂപ ഗ്രാമിന് 4720 രൂപ. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound   Rs 37760.    gram Rs. 4720.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila  malayalam gold pr

പറന്നുയർന്നു സ്വർണവില,വീണ്ടും കൈയെത്ത ദൂരത്തേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

പറന്നുയർന്നു സ്വർണവില,വീണ്ടും കൈയെത്ത ദൂരത്തേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 30, 2022 at 07:41AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37760 ഗ്രാമിനു 4720✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/Xlj1aKx 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Et3wjo9 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold ra

വീണ്ടും സ്വർണവില ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37760 ഗ്രാമിനു 4720✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and  10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malayala

സ്വർണം വിൽക്കാൻ നല്ല സമയം,വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം വിൽക്കാൻ നല്ല സമയം,വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 29, 2022 at 07:45AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 37680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4710 രൂപയുമായി. 🔴 Today the pound Rs 37680. gram Rs. 4710.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/Xlj1aKx 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Et3wjo9 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price pric

ഉച്ചക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഉയർന്ന് സ്വർണ വില

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 240 രൂപയും ഗ്രാമിനു 30 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37680 ഗ്രാമിനു 4710✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 240 per sovereign and  30 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malaya

സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു,

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിനു 35 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37440 ഗ്രാമിനു 4680✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 280 per sovereign and  35 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malaya

സ്വർണവിലയിൽ വൻ തകർച്ച വരുന്നു,വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ വൻ തകർച്ച വരുന്നു,വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 28, 2022 at 07:09AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37160 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4645 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 37160. 10 per gram to Rs. 4645.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/lFsTkKi 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/nLwcHKb 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila ma

വീണ്ടും തകർന്നടിഞ്ഞു സ്വർണവില

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️  ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37160 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4645 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs  80 to Rs 37160.   10 per gram to Rs. 4645.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in k

വീണ്ടും വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 27, 2022 at 07:56AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37240 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞു 4655 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 280 to Rs 37240. 35 per gram to Rs. 4655.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/lFsTkKi 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/nLwcHKb 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna

അഞ്ചു ദിവസത്തിനു ശേഷം സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️  ഇന്ന് പവന്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37240 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞു 4655 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs  280 to Rs 37240.   35 per gram to Rs. 4655.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറയുമോ? തീരുമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ⏬|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറയുമോ? തീരുമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ⏬|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 26, 2022 at 07:19AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില മാറ്റമില്ല ഇന്ന് പവന്റെ വില 37520 രൂപ ഗ്രാമിന് 4690 രൂപ. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound Rs 37520. gram Rs. 4690.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/A76q1BV 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/jeMUzix 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayal

കൊടും കാട്ടിൽ ഒരു മനോഹര വെള്ളച്ചാട്ടം #mamalakkandam #viralshort #കേരളം

കൊടും കാട്ടിൽ ഒരു മനോഹര വെള്ളച്ചാട്ടം #mamalakkandam #viralshort #കേരളം July 25, 2022 at 12:45PM Gold Rate Today July 25, 2022 at 12:45PM Via YouTube - https://youtu.be/xz_ZgjoPCGo

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു,ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിർണായകം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു,ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിർണായകം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 25, 2022 at 06:59AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിനു 50 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37520 ഗ്രാമിനു 4690✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 400 per sovereign and 50 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/A76q1BV 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/jeMUzix 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gol

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണ വില ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിനു 50 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37420 ഗ്രാമിനു 4690✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 400 per sovereign and  50 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malaya

സ്വർണവില കുറയും,ഒരാഴ്ച കാത്തിരിക്കാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില കുറയും,ഒരാഴ്ച കാത്തിരിക്കാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 23, 2022 at 07:44AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിനു 40 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37120 ഗ്രാമിനു 4640✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign and 40 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/8yQE9kB 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/5F8JRzO 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in

സ്വർണവില ഉയരത്തിൽ,വീണ്ടും വൻ വർധന

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിനു 40 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37120 ഗ്രാമിനു 4640✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign and  40 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malaya

വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു സ്വർണം,വൻ വർധന|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു സ്വർണം,വൻ വർധന|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 22, 2022 at 07:15AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4600 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 320 to Rs 36800. 40 per gram to Rs. 4600.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/Dyqjo2E 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3gRIdp7 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe

പറന്നിറങ്ങി സ്വർണം,കൂറ്റൻ തകർച്ച

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില  വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️  ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4600 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state.  Today the pound fell by Rs  320 to Rs 36800.   40 per gram to Rs. 4600.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in

കൂറ്റൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം,1600ഡോളർ ,2 വർഷത്തെ കുറഞ്ഞ വില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

കൂറ്റൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം,1600ഡോളർ ,2 വർഷത്തെ കുറഞ്ഞ വില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 21, 2022 at 08:22AM സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന രേപ്പെടുത്തി ⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37120 ഗ്രാമിനു 4640✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/Dyqjo2E 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3gRIdp7 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam

വീണ്ടും ഉയർന്നു സ്വർണവില

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37120 ഗ്രാമിനു 4640✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and  10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malayala

സ്വർണം ഞെട്ടിച്ചു,വീണ്ടും ഉയർന്നു, ആഴ്ചയിലെ ഉയർന്ന വില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം ഞെട്ടിച്ചു,വീണ്ടും ഉയർന്നു, ആഴ്ചയിലെ ഉയർന്ന വില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 20, 2022 at 06:58AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37040 ഗ്രാമിനു 4630✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/RUZnW0O 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/YdXIL6B 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila go

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും  വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37040 ഗ്രാമിനു 4630✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and  10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malayala

മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില,ഈ മാസത്തെ കുറഞ്ഞ വില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില,ഈ മാസത്തെ കുറഞ്ഞ വില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 19, 2022 at 07:45AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില മാറ്റമില്ല ഇന്ന് പവന്റെ വില 36960 രൂപ ഗ്രാമിന് 4620 രൂപ. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound Rs 36960. gram Rs. 4620.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/RUZnW0O 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/YdXIL6B 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam

ഈ മാസത്തെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില മാറ്റമില്ല  ഇന്ന് പവന്റെ വില 36960 രൂപ ഗ്രാമിന് 4620 രൂപ. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound   Rs 36960.    gram Rs. 4620.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila  malayalam gold pr

ഇപ്പൊൾ തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങാം,ഈ മാസത്തെ കുറഞ്ഞ വില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ഇപ്പൊൾ തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങാം,ഈ മാസത്തെ കുറഞ്ഞ വില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 18, 2022 at 06:53AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4620 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 320 to Rs 36960. 40 per gram to Rs. 4620.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/uCYUIJy 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/j9ubgJ1 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila mal

ദേ പോയി ദാ വന്നു,രാവിലെ ഉയർന്ന സ്വർണം ഉച്ചക്ക് കുറഞ്ഞു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ദേ പോയി ദാ വന്നു,രാവിലെ ഉയർന്ന സ്വർണം ഉച്ചക്ക് കുറഞ്ഞു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 16, 2022 at 06:30PM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4620 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 320 to Rs 36960. 40 per gram to Rs. 4620.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/LWBc4fu 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/UYbuw17 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vi

ഉച്ചക്ക് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ഉച്ചക്ക് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 16, 2022 at 03:46PM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4620 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 320 to Rs 36960. 40 per gram to Rs. 4620.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/LWBc4fu 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/UYbuw17 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayala

വീണ്ടും ഉയർന്നു സ്വർണവില

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37280 ഗ്രാമിനു 4660✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and  10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malayala

സ്വർണ ചാകര 😍, ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിലയിൽ സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണ ചാകര 😍, ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിലയിൽ സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 16, 2022 at 07:07AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4650 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. the pound fell by Rs 320 to Rs 37200. 40 per gram to Rs. 4650.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/LWBc4fu 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/UYbuw17 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam

സ്വർണവില വൻ തകർച്ചയിൽ,27 മാസത്തെ താഴ്ന്ന വില |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില വൻ തകർച്ചയിൽ,27 മാസത്തെ താഴ്ന്ന വില |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila July 15, 2022 at 07:00PM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4650 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 320 to Rs 37200. 40 per gram to Rs. 4650.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/LWBc4fu 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/UYbuw17 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malaya

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ തകർച്ച,ഈ മാസത്തെ താഴ്ന്ന വില

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️  ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4650 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs  320 to Rs 37200.   40 per gram to Rs. 4650.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in