ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂൺ, 2022 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

വൈകീട്ട് വീണ്ടും തകർന്നു തരിപ്പണമായി സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വൈകീട്ട് വീണ്ടും തകർന്നു തരിപ്പണമായി സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 28, 2022 at 06:05PM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 640 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37480 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു 4685 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 640 to Rs 37480. 80 per gram to Rs. 4685.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/OWcCkwu 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/XZt5Si1 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayala

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ തകർച്ച|#keralagoldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ തകർച്ച|#keralagoldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 28, 2022 at 11:04AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4765 രൂപയും പവന് 38120 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4765 per gram and Rs 38120 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/OWcCkwu Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/XZt5Si1 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരുന്നു,|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരുന്നു,|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 27, 2022 at 11:08AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38120 ഗ്രാമിനു 4765✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/xGDcI0W 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/UsK8lWa 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala toda

ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഉയർന്നു സ്വർണവില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഉയർന്നു സ്വർണവില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 25, 2022 at 09:42AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38040 ഗ്രാമിനു 4755✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/1Yhf5rA 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/0uSBHV5 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today i

സ്വർണം ആറാടുകയാണ്,ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു,ഇന്നും തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം ആറാടുകയാണ്,ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു,ഇന്നും തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 24, 2022 at 09:57AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4745 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 37960. 20 per gram to Rs. 4745.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/xu8Cv1f 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Wh9ijFR 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila

സ്വർണവില കുറഞ്ഞു ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38120 ഗ്രാമിനു 4765✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign and  20 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 toda

സ്വർണം വീണ്ടും 36000 ത്തിലെക്ക് ,വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം വീണ്ടും 36000 ത്തിലെക്ക് ,വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 22, 2022 at 10:00AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4745 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 37960. 20 per gram to Rs. 4745.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/uB7E3nJ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/QH1hatT 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila m

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച,|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച,|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 21, 2022 at 10:46AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4765 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 38120. 10 per gram to Rs. 4765.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/uB7E3nJ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/QH1hatT 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vi

വീണ്ടും വർധന, സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും വർധന, സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 20, 2022 at 10:09AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38200 ഗ്രാമിനു 4775✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/hyFR4Db 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/6Qw7rzR 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today

സ്വർണവിലയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന മാറ്റം, വീണ്ടും താഴേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന മാറ്റം, വീണ്ടും താഴേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 18, 2022 at 10:35AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4765 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 38120. 10 per gram to Rs. 4765.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/w95rAUj 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/94Mze2T 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila mal

കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില,500 രൂപയുടെ വർധന|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില,500 രൂപയുടെ വർധന|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 17, 2022 at 10:06AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38200 ഗ്രാമിനു 4775✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign and 20 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/DYSBUJj 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vBCS4q 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate toda

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് വർധന|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് വർധന|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 16, 2022 at 10:06AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിനു 40 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38040 ഗ്രാമിനു 4755✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign and 40 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/DYSBUJj 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vBCS4q 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in k

സ്വർണവിലയിൽ തകർച്ച തുടരുന്നു, 2 ദിവസം 1200 രൂപ കുറഞ്ഞു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ തകർച്ച തുടരുന്നു, 2 ദിവസം 1200 രൂപ കുറഞ്ഞു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 15, 2022 at 10:10AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4715 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 37720. 25 per gram to Rs. 4715.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/eTQ7Buo 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/DxUuegP 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vi

ഞെട്ടിക്കുന്ന തകർച്ച,ഇപ്പൊൾ സ്വർണം വാങ്ങാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ഞെട്ടിക്കുന്ന തകർച്ച,ഇപ്പൊൾ സ്വർണം വാങ്ങാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 14, 2022 at 10:04AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 760 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37920 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞു 4740 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 760 to Rs 37920. 95 per gram to Rs. 4740.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/ueLynxQ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/QoxMqi4 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam

സ്വർണവില കുറയുന്നു...വിപണിയിൽ ആശങ്ക|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില കുറയുന്നു...വിപണിയിൽ ആശങ്ക|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 13, 2022 at 10:07AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4835 രൂപയും പവന് 38680 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4835 per gram and Rs 38680 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/ueLynxQ Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/QoxMqi4 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate

കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില,വില കുറയുമെന്ന് വിദഗ്ധര്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില,വില കുറയുമെന്ന് വിദഗ്ധര്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 11, 2022 at 10:40AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 480 രൂപയും ഗ്രാമിനു 60 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38680 ഗ്രാമിനു 4835✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 480 per sovereign and 60 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/nKQU7Ji 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/lgBzAyx 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold r

സ്വർണവില വീണ്ടും തകർന്നു,ഇന്നത്തെ വില കേട്ടോ|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില വീണ്ടും തകർന്നു,ഇന്നത്തെ വില കേട്ടോ|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 10, 2022 at 10:23AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4775 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 38200. 20 per gram to Rs. 4775.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/8DfAYHr 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/P6aSpyV 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayal

ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം,വില കുതിക്കുന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം,വില കുതിക്കുന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 9, 2022 at 10:05AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 25 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38360 ഗ്രാമിനു 4795✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 200 per sovereign and 25 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/VXWhuz3 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/XtGriYk 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rat

ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സ്വർണവില ഉയർന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സ്വർണവില ഉയർന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 8, 2022 at 09:53AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38160 ഗ്രാമിനു 4770✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/VXWhuz3 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/XtGriYk 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in

ഇപ്പൊൾ സ്വർണം വാങ്ങാം, വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ഇപ്പൊൾ സ്വർണം വാങ്ങാം, വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 7, 2022 at 10:06AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38080 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4760 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 38080. 25 per gram to Rs. 4760.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/zf3CAog 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/JESznc6 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam

വീണ്ടും ഉയർന്ന് സ്വർണ വില,സ്വർണം പുതിയ ഉയരങ്ങളിൽ|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും ഉയർന്ന് സ്വർണ വില,സ്വർണം പുതിയ ഉയരങ്ങളിൽ|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 6, 2022 at 10:15AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38280 ഗ്രാമിനു 4785✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/zf3CAog 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/JESznc6 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate

സ്വർണം വീണ്ടും താഴോട്ട്,ഈ മാസത്തെ വലിയ തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം വീണ്ടും താഴോട്ട്,ഈ മാസത്തെ വലിയ തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 4, 2022 at 10:46AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞു 4775 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 280 to Rs 38200. 35 per gram to Rs. 4775.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/s8TSnkD 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/H8BUlTb 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayal

ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വില,സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വില,സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 3, 2022 at 10:06AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിനു 50 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38480 ഗ്രാമിനു 4810✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 400 per sovereign and 50 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/L2u3CHJ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Yc8v10i 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold

സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു,വീണ്ടും ഉയർന്ന് സ്വർണ|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു,വീണ്ടും ഉയർന്ന് സ്വർണ|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 2, 2022 at 10:22AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38080 ഗ്രാമിനു 4760✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/L2u3CHJ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Yc8v10i 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gol

സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം,സ്വർണവിലയിൽ വൻ തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം,സ്വർണവിലയിൽ വൻ തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 1, 2022 at 10:10AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4750 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 38000. 25 per gram to Rs. 4750.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/AJ2Qq51 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/zE1Rioe 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malaya