ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

മേയ്, 2022 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

സ്വർണവില വീണ്ടും താഴോട്ട്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില വീണ്ടും താഴോട്ട്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 31, 2022 at 10:43AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4775 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 38200. 10 per gram to Rs. 4775.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/AJ2Qq51 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/zE1Rioe 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila

തിരിച്ചു കയറി സ്വർണവില,റെക്കോർഡ് ഉയർച്ചയിൽ|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

തിരിച്ചു കയറി സ്വർണവില,റെക്കോർഡ് ഉയർച്ചയിൽ|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 30, 2022 at 10:04AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38280 ഗ്രാമിനു 4785✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/9DGKE3R 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/0oUuzpI 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today

സ്വർണവില പ്രതിരോധത്തിൽ,വൻ വില വർധന വരുന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില പ്രതിരോധത്തിൽ,വൻ വില വർധന വരുന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 28, 2022 at 12:38PM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4775 രൂപയും പവന് 38200 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4775 per gram and Rs 38200 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/59jmdQF Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/4ELTXk9 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gol

വീണ്ടും സ്വർണവില ഉയർന്നു,സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും വരുന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും സ്വർണവില ഉയർന്നു,സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും വരുന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 27, 2022 at 10:14AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38200 ഗ്രാമിനു 4775✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/sIJhAHk 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/yphs5BK 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gol

സ്വർണവിലയിൽ വൻ തകർച്ച,പുതിയ വില കണ്ട് ഞെട്ടണ്ട|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ വൻ തകർച്ച,പുതിയ വില കണ്ട് ഞെട്ടണ്ട|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 26, 2022 at 12:20PM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4765 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 38120. 25 per gram to Rs. 4765.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/sIJhAHk 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/yphs5BK 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malaya

സ്വർണം വീണ്ടും 5000 ത്തിലേക്കു ഉയരുന്നു,വൻ വർധന |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം വീണ്ടും 5000 ത്തിലേക്കു ഉയരുന്നു,വൻ വർധന |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 25, 2022 at 10:43AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38320 ഗ്രാമിനു 4790✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 120 per sovereign and 15 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/EX2jblT 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/0hHGViQ 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold ra

സ്വർണം വാങ്ങിയാൽ കൈ പൊള്ളും,വീണ്ടും വൻ ഉയർച്ചയിൽ സ്വർണം#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം വാങ്ങിയാൽ കൈ പൊള്ളും,വീണ്ടും വൻ ഉയർച്ചയിൽ സ്വർണം#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 24, 2022 at 10:52AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 480 രൂപയും ഗ്രാമിനു 60 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38200 ഗ്രാമിനു 4775✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 480 per sovereign and 65 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/fQlCyUX 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/DyhTgq2 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila g

സ്വർണവില കത്തി കയറി,റെക്കോർഡ് ഉയർച്ചയിൽ മഞ്ഞലോഹം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില കത്തി കയറി,റെക്കോർഡ് ഉയർച്ചയിൽ മഞ്ഞലോഹം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 23, 2022 at 10:29AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37720 ഗ്രാമിനു 4715✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 15 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/fQlCyUX 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/DyhTgq2 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate

വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില, 5000 ത്തിലേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില, 5000 ത്തിലേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 21, 2022 at 09:56AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിനു 35 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37640 ഗ്രാമിനു 4705✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 280 per sovereign and 35 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/mp27YjP 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/OBEwP28 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold ra

കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില,റെക്കോർഡ് ഉയർച്ചയിൽ||#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില,റെക്കോർഡ് ഉയർച്ചയിൽ||#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 20, 2022 at 10:17AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിനു 40 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37360 ഗ്രാമിനു 4670✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign and 40 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/mp27YjP 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/OBEwP28 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate t

വീണ്ടും ഉയർന്ന് സ്വർണവില| ഇപ്പൊൾ തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങാം #goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും ഉയർന്ന് സ്വർണവില| ഇപ്പൊൾ തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങാം #goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 19, 2022 at 10:41AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37040 ഗ്രാമിനു 4630✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign and 20 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/qo1gFmz 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Ad8Mt2w 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila go

സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വില| #goldratetoday #innatheswarnavila #സ്വര്ണ്ണവില

സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വില| #goldratetoday #innatheswarnavila #സ്വര്ണ്ണവില May 18, 2022 at 10:33AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 360 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36880 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞു 4610 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 360 to Rs 36880. 45 per gram to Rs. 4610.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/qo1gFmz 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Ad8Mt2w 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malay

വമ്പൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില,ഇപ്പൊൾ തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വമ്പൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില,ഇപ്പൊൾ തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങാം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 13, 2022 at 10:10AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 600 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37160 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞു 4645 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 600 to Rs 37160. 75 per gram to Rs. 4645.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/NlU1uLD 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/td86qBb 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila

സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു,സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കാം| #goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു,സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കാം| #goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 12, 2022 at 10:25AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 360 രൂപയും ഗ്രാമിനു 45 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37760 ഗ്രാമിനു 4720✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 360 per sovereign and 45 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/U9RCAHx 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/XKtyiL4 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila go

വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില,വീണ്ടും 36000 തിലേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #keralagold

വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില,വീണ്ടും 36000 തിലേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #keralagold May 11, 2022 at 12:01PM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37400 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞു 4675 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 280 to Rs 37400. 35 per gram to Rs. 4675.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/U9RCAHx 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/XKtyiL4 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayala

തിരിച്ചു കയറി സ്വർണവില|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

തിരിച്ചു കയറി സ്വർണവില|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday May 7, 2022 at 11:53AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 240 രൂപയും ഗ്രാമിനു 30 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37920 ഗ്രാമിനു 4740✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 240 per sovereign and 30 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/8kmyA9l 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/UeOynAH 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday May 6, 2022 at 10:58AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞു 4710 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 240 to Rs 37680. 30 per gram to Rs. 4710.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/gGsBWfP 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/8Qv4mBP 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayala

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില May 5, 2022 at 10:32AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിനു 40 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37920 ഗ്രാമിനു 4740✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign and 40 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/gGsBWfP 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/8Qv4mBP 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold r

വീണ്ടും തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

വീണ്ടും തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday May 4, 2022 at 10:04AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4700 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 37600. 20 per gram to Rs. 4700.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/pzE4Y9N 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/NKpr8BF 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayala

ഇപ്പൊൾ സ്വർണം വാങ്ങാം,വൻ ഓഫറുകളും|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

ഇപ്പൊൾ സ്വർണം വാങ്ങാം,വൻ ഓഫറുകളും|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday May 3, 2022 at 10:35AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4720 രൂപയും പവന് 37760 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4720 per gram and Rs 37760 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/Ew1ybdG Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/oMhkAF2 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&

അക്ഷയ തൃതീയ - വമ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ജ്വല്ലറികൾ

അക്ഷയ തൃതീയ - വമ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ജ്വല്ലറികൾ May 3, 2022 at 08:14AM Gold rate today, gold rate kerala today, gold rate today in kerala, gold rate today in kerala 916 per gram, gold rate today in kerala per gram, gold rate today Malayalam, Kerala gold today, gold rate today in kerala malayalam, today kerala gold rate 8 gram, today kerala gold rate per gram, today gold rate in kerala, today's gold rate in kerala 22k, today gold rate in kerala thrissur, today evening gold rate in kerala, gold rate today kerala 1 pavan 916,Gold rate today, Gold rate today kerala, gold rate kerala today, kerala gold rate today, gold rate today in kerala, gold rate today in kerala 916 per gram, gold rate today in kerala per gram, gold rate today in kerala 1 pavan, today gold rate in kerala malabar gold, today gold rate in kerala, gold rate today in chennai, gold rate today in india, gold rate today Malayalam, Kerala gold today, gold rate today in kerala malayalam, today gold rate, today gold price Gol

ഇപ്പൊൾ സ്വർണം വാങ്ങാം,വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില|#keralagold | #innatheswarnavila #goldratetoday

ഇപ്പൊൾ സ്വർണം വാങ്ങാം,വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില|#keralagold | #innatheswarnavila #goldratetoday May 2, 2022 at 11:29AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37760 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4720 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 37760. 20 per gram to Rs. 4720.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/Ew1ybdG 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/oMhkAF2 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayala