ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ഏപ്രിൽ, 2022 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

വമ്പൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില, ഇപ്പൊൾ തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങാം|#goldratetoday #keralagold #innatheswarnavila

വമ്പൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില, ഇപ്പൊൾ തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങാം|#goldratetoday #keralagold #innatheswarnavila April 30, 2022 at 02:04PM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 800 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37920 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞു 4740 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 800 to Rs 37920. 100 per gram to Rs. 4740🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/ZcOHyon 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/g4yTqz0 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna v

സ്വർണം വീണ്ടും താഴോട്ട്|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണം വീണ്ടും താഴോട്ട്|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 30, 2022 at 10:09AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞു 4840 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 120 to Rs 38720. 15 per gram to Rs. 4840.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/CyhliQv 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/uAL0fvr 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayala

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില April 29, 2022 at 10:27AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 440 രൂപയും ഗ്രാമിനു 55 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38440 ഗ്രാമിനു 4855✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 440 per sovereign and 55 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/CyhliQv 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/uAL0fvr 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gol

സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 28, 2022 at 10:18AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 360 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38400 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞു 4800 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 360 to Rs 38400. 45 per gram to Rs. 4800.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/DOyGvoc 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Mc0DEop 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayal

വീണ്ടും ഉയരാൻ ഒരുങ്ങി സ്വർണവില|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

വീണ്ടും ഉയരാൻ ഒരുങ്ങി സ്വർണവില|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 27, 2022 at 10:47AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4845 രൂപയും പവന് 38760 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4845 per gram and Rs 38760 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/v8HOygp Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/CZIzRpJ Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&

വമ്പൻ തകർച്ച,സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

വമ്പൻ തകർച്ച,സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 26, 2022 at 10:07AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 440 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38760 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 55 രൂപ കുറഞ്ഞു 4845 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 440 to Rs 38760. 55 per gram to Rs. 4845.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/wh0lNAC 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/ldqbwCn 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vi

സ്വർണവില വീണ്ടും താഴോട്ട്|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണവില വീണ്ടും താഴോട്ട്|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 25, 2022 at 10:30AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4900 രൂപയും പവന് 39200 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4900 per gram and Rs 39200 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/wh0lNAC Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/ldqbwCn Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's

വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 23, 2022 at 11:14AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. 39200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞു 4900 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 240 to Rs 39200. 30 per gram to Rs. 4900.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/MXmcnNs 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/LHGu56Q 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില April 22, 2022 at 09:59AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4930 രൂപയും പവന് 39440 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4930 per gram and Rs 39440 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/kGfXSJq Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/7aqcY0o Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today

സ്വർണവില 50000ത്തിലേക്ക്|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണവില 50000ത്തിലേക്ക്|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 21, 2022 at 10:31AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 39440 ഗ്രാമിനു 4930✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 120 per sovereign and 15 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/kGfXSJq 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/7aqcY0o 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate

വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 20, 2022 at 10:17AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 560 രൂപ കുറഞ്ഞു. 39320 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞു 4915 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 560 to Rs 39320. 70 per gram to Rs. 4915.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/cOMdiTI 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/XTQnBC7 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam

സ്വർണവില ഒന്നര മാസത്തെ ഉയർന്ന വില|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണവില ഒന്നര മാസത്തെ ഉയർന്ന വില|#keralagold  ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 19, 2022 at 10:48AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4985 രൂപയും പവന് 39880 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4985 per gram and Rs 39880 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/tZrGKwh Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/5Bqm8Au Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala tod

KGF തരംഗത്തിൽ സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു |#keralagold  സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday #kgf

KGF തരംഗത്തിൽ സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു |#keralagold  സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday #kgf April 18, 2022 at 11:28AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 240 രൂപയും ഗ്രാമിനു 30 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 39880 ഗ്രാമിനു 4985✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 240 per sovereign and 30 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/tZrGKwh 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/5Bqm8Au 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila

ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 16, 2022 at 10:20AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4955 രൂപയും പവന് 39640 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4955 per gram and Rs 39640 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/Hv5Cqmo Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/LybUvZC Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&#

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില April 14, 2022 at 11:19AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 39640 ഗ്രാമിനു 4955✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign and 20 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/VfdKqwl 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/g7ES2AZ 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gol

സ്വർണവില വീണ്ടും 40000 തിൽ|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണവില വീണ്ടും 40000 തിൽ|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 13, 2022 at 10:01AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിനു 35 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 39480 ഗ്രാമിനു 4935✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 280 per sovereign and 35 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/RdXuF0z 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/43w9a16 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില April 12, 2022 at 11:36AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിനു 40 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 39200 ഗ്രാമിനു 4900✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign and 40 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/RdXuF0z 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/43w9a16 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gol

ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 11, 2022 at 10:12AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4860 രൂപയും പവന് 38880 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4860 per gram and Rs 38880 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/eYjMu9l Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/g3PND5j Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില April 9, 2022 at 10:50AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിനു 35 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38880 ഗ്രാമിനു 4860✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 280 per sovereign and 35 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/6Oqu9Vy 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/gCOAcaN 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold

ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 8, 2022 at 10:53AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 25 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38600 ഗ്രാമിനു 4825✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 200 per sovereign and 25 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/zYk8GRQ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/PgX7DWe 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold r

സ്വർണം വീണ്ടും 5000 തിലേക്ക്|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണം വീണ്ടും 5000 തിലേക്ക്|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 7, 2022 at 10:21AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38400 ഗ്രാമിനു 4800✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign and 20 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/zYk8GRQ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/PgX7DWe 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rat

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില April 5, 2022 at 10:15AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4780 രൂപയും പവന് 38240 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4780 per gram and Rs 38240 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/jLSRtlH Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/roHSgQD Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&

വീണ്ടും തകർന്നടിഞ്ഞു സ്വർണം| #keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

വീണ്ടും തകർന്നടിഞ്ഞു സ്വർണം| #keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 4, 2022 at 11:05AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38240 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞു 4780 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 120 to Rs 38240. 15 per gram to Rs. 4780.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/jLSRtlH 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/roHSgQD 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malay

സ്വർണം ഈ മാസത്തെ താഴ്ന്ന വിലയിൽ|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണം ഈ മാസത്തെ താഴ്ന്ന വിലയിൽ|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday April 2, 2022 at 10:51AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞു 4795 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 120 to Rs 38360. 15 per gram to Rs. 4795.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2emlfTw 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/I4RkbSw 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila ma