ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

കൂപ്പുകുത്തി വീണു സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday


കൂപ്പുകുത്തി വീണു സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday
March 1, 2022 at 10:11AM
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞു 4670 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 240 to Rs 37360. 30 per gram to Rs. 4670.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/yWotMs9 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/zKAighR 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrate today gold rate in kerala today gold rate today gold rate kerala gold rate kerala gold rate today kerala gold rate kerala today gold price today Gold rate today Gold rate today kerala, kerala gold rate today kerala gold price today gold price kerala today gold price gold rate today Malayalam Kerala gold today kerala gold price, rate kerala today gold kerala, gold price kerala todaytoday gold rate kerala kerala gold price today today goldrate kerala goldrate kerala today innathe swarnavila malayalam swarnavila today malayalam swarnavila today kerala today gold price kerala gold price 2021 innathe swarnavila nale sornam vila koodumo nale sornam vila kurayumo sornam vila malayalam sornam vila 2021 gold news new gold rate new gold price gold rate kerala malayalam sornam vila today Gold rate tody Goldratetodaykeralam How to buy gold #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate #silver #silverrate #todaysilverrate #keralasilver #keralasilverrate #keralasilverratetoday #todaykeralasilverrate #goldandsilver
Gold Rate Today
March 1, 2022 at 10:11AM
Via YouTube - https://youtu.be/ol5VZjowdE4

അഭിപ്രായങ്ങള്‍