ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

മാർച്ച്, 2022 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരുന്നു|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരുന്നു|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 31, 2022 at 11:34AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4765 രൂപയും പവന് 38120 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4765 per gram and Rs 38120 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/tXIqcrF Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/G5f13oI Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു|#keralagold |#innatheswarnavila #goldratetoday

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു|#keralagold |#innatheswarnavila #goldratetoday March 30, 2022 at 10:15AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4765 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 38120. 10 per gram to Rs. 4765.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/TbNYXnI 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/AtcHXNF 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam inna

തകർച്ചയോടെ തുടങ്ങി സ്വർണവില|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

തകർച്ചയോടെ തുടങ്ങി സ്വർണവില|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 28, 2022 at 11:38AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4795 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 38360. 25 per gram to Rs. 4795.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/iAXZDM9 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/jRgXS0T 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malay

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില March 26, 2022 at 10:03AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4820 രൂപയും പവന് 38560 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4820 per gram and Rs 38560 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/L3b5Bd1 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/L1f8n5U Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today

സ്വർണം വീണ്ടും 5000 ത്തിൽ|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണം വീണ്ടും 5000 ത്തിൽ|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 24, 2022 at 10:43AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 480 രൂപയും ഗ്രാമിനു 60 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38360 ഗ്രാമിനു 4795✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 480 per sovereign and 60 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/FYXnHg2 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/gh0YyM7 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില March 22, 2022 at 10:08AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിനു 35 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38200 ഗ്രാമിനു 4775✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 280 per sovereign and 35 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/3K9RfkO 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/vjzXfDW 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gol

വീണ്ടും ഉയർന്നു സ്വർണവില|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

വീണ്ടും ഉയർന്നു സ്വർണവില|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 21, 2022 at 10:49AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37920 ഗ്രാമിനു 4740✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/yi8ONM2 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/09zAVC3 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate tod

വീണ്ടും തകർന്നു വീണു സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

വീണ്ടും തകർന്നു വീണു സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 19, 2022 at 09:58AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37840 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞു 4730 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 120 to Rs 37840. 15 per gram to Rs. 4730.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/waeN08c 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/lyqK9Ub 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malay

സ്വർണം ഭീഷ്മ പർവ്വം ആയി|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണം ഭീഷ്മ പർവ്വം ആയി|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 18, 2022 at 09:58AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4745 രൂപയും പവന് 37960 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4745 per gram and Rs 37960 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/xb8Z0SP Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/FgEeTCx Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's go

വീണ്ടും ഉയർന്നു സ്വർണവില|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

വീണ്ടും ഉയർന്നു സ്വർണവില|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 17, 2022 at 10:55AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37960 ഗ്രാമിനു 4745✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 120 per sovereign and 15 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/XLJZvxY 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/qgGxRS4 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate t

ഈ മാസത്തെ താഴ്ന്ന വിലയിൽ സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

ഈ മാസത്തെ താഴ്ന്ന വിലയിൽ സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 16, 2022 at 10:20AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38480 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞു 4810 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 240 to Rs 38480. 30 per gram to Rs. 4810.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/XLJZvxY 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/qgGxRS4 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila m

വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണവില|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 15, 2022 at 10:22AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 400 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38080 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞു 4760 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 400 to Rs 38080. 50 per gram to Rs. 4760.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/whg0YsX 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/r2gXpVM 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam i

സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്, സന്തോഷ വാർത്ത|#keralagold സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്, സന്തോഷ വാർത്ത|#keralagold സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 14, 2022 at 10:31AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38480 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞു 4810 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 240 to Rs 38480. 30 per gram to Rs. 4810.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/whg0YsX 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/r2gXpVM 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila m

വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്നു സ്വർണവില|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്നു സ്വർണവില|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 13, 2022 at 08:30AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4840 രൂപയും പവന് 38720 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4840 per gram and Rs 38720 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/ygxiFEU Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/lniEU1d Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today

വീണ്ടും ഉയർന്നു സ്വർണവില|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

വീണ്ടും ഉയർന്നു സ്വർണവില|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 12, 2022 at 10:08AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38720 ഗ്രാമിനു 4840✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign and 20 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/YBObvMh 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/I9w5KVN 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate t

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില March 11, 2022 at 10:06AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4820 രൂപയും പവന് 38560 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4820 per gram and Rs 38560 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/YBObvMh Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/I9w5KVN Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today

ഇപ്പൊൾ സ്വർണം വാങ്ങാം,തകർന്നടിഞ്ഞു സ്വർണ വില|#keralagold |#innatheswarnavila #goldratetoday

ഇപ്പൊൾ സ്വർണം വാങ്ങാം,തകർന്നടിഞ്ഞു സ്വർണ വില|#keralagold |#innatheswarnavila #goldratetoday March 10, 2022 at 10:16AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 1280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38560 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു 4820 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 1280 to Rs 38560. 160 per gram to Rs. 4820.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/ftK2Skx 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/MFfuCEe 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila m

@Gold Rate Todayസ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു |#keralagold |#innatheswarnavila #goldratetoday

@Gold Rate Todayസ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു |#keralagold |#innatheswarnavila #goldratetoday March 9, 2022 at 03:53PM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 720 രൂപ കുറഞ്ഞു. 39840 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 90 രൂപ കുറഞ്ഞു 4980 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 720 to Rs 39840. 90 per gram to Rs. 4980.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/ftK2Skx 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/MFfuCEe 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam

5070🥵റോക്കറ്റ് വേഗത്തിൽ കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില|#keralagold |#innatheswarnavila #goldratetoday

5070🥵റോക്കറ്റ് വേഗത്തിൽ കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില|#keralagold |#innatheswarnavila #goldratetoday March 9, 2022 at 10:06AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 1040 രൂപയും ഗ്രാമിനു 130 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 40560 ഗ്രാമിനു 5070✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 1040 per sovereign and 130 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/ftK2Skx 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/MFfuCEe 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila g

സ്വർണം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക്|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക്|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 8, 2022 at 10:28AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4940 രൂപയും പവന് 39520 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4940 per gram and Rs 39520 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/RO8CDs0 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/VM2XDIy Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില March 7, 2022 at 10:53AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 800 രൂപയും ഗ്രാമിനു 100 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 39520 ഗ്രാമിനു 4940✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 800 per sovereign and 100 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/RO8CDs0 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/VM2XDIy 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila go

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില March 6, 2022 at 09:00AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4840 രൂപയും പവന് 38720 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4840 per gram and Rs 38720 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/5bwt9gC Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/yUbVWAx Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&

ഞെട്ടിച്ച് കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില,|#keralagold ഇന്നത്തെ |#innatheswarnavila #goldratetoday

ഞെട്ടിച്ച് കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില,|#keralagold ഇന്നത്തെ |#innatheswarnavila #goldratetoday March 5, 2022 at 09:57AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 560 രൂപയും ഗ്രാമിനു 70 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38720 ഗ്രാമിനു 4840✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 560 per sovereign and 70 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/aFPNLuv 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/x3tF7kL 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate

ഇനി സ്വർണം വാങ്ങേണ്ട,ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില|#keralagold സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

ഇനി സ്വർണം വാങ്ങേണ്ട,ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില|#keralagold സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 4, 2022 at 10:03AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിനു 40 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38160 ഗ്രാമിനു 4770✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign and 40 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/aFPNLuv 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/x3tF7kL 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold r

തകർന്നടിഞ്ഞു സ്വർണ വില |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

തകർന്നടിഞ്ഞു സ്വർണ വില |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില March 3, 2022 at 10:22AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37840 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4730 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 320 to Rs 37840. 40 per gram to Rs. 4730.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/Dd8jISq 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Pg8Y9So 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam in

സ്വർണം വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു,വൻ വർധന|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണം വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു,വൻ വർധന|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 2, 2022 at 10:05AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 800 രൂപയും ഗ്രാമിനു 100 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38160 ഗ്രാമിനു 4770✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 800 per sovereign and 100 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/AZv7Xa2 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Zrkc8RI 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila g

കൂപ്പുകുത്തി വീണു സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

കൂപ്പുകുത്തി വീണു സ്വർണം|#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday March 1, 2022 at 10:11AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞു 4670 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 240 to Rs 37360. 30 per gram to Rs. 4670.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/yWotMs9 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/zKAighR 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam