ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ഫെബ്രുവരി, 2022 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |#keralagold ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #goldratetoday February 28, 2022 at 10:03AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 520 രൂപയും ഗ്രാമിനു 65 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37600 ഗ്രാമിനു 4700✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 520 per sovereign and 65 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/yWotMs9 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/zKAighR 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vil

സ്വർണം വീണ്ടും ഉയരും |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #innatheswarnavila

സ്വർണം വീണ്ടും ഉയരും |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #innatheswarnavila February 27, 2022 at 07:14AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4635 രൂപയും പവന് 37080 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4635 per gram and Rs 37080 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/qMXWo2F Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/K4pOMJ9 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&

കൂപ്പുകുത്തി വീണ് സ്വർണവില |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #innatheswarnavila

കൂപ്പുകുത്തി വീണ് സ്വർണവില |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #innatheswarnavila February 26, 2022 at 09:59AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 400 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37080 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞു 4635 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 400 to Rs 37080. 50 per gram to Rs. 4635.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/qMXWo2F 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/K4pOMJ9 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna

സ്വർണം വീണ്ടും താഴേക്ക് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#goldratetoday #innathe #swarnavila

സ്വർണം വീണ്ടും താഴേക്ക് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#goldratetoday #innathe #swarnavila February 25, 2022 at 10:08AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37480 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4685 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 320 to Rs 37480. 40 per gram to Rs. 4685.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/N0GTwCm 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/UKdAtv6 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarn

കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#goldratetoday #innathe #swarnavila

കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#goldratetoday #innathe #swarnavila February 24, 2022 at 10:03AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 680 രൂപയും ഗ്രാമിനു 85 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37480 ഗ്രാമിനു 4685✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 680 per sovereign and 85 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/N0GTwCm 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/UKdAtv6 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna v

സ്വർണം വീണ്ടും താഴേക്ക് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#goldratetoday #innathe #swarnavila

സ്വർണം വീണ്ടും താഴേക്ക് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#goldratetoday #innathe #swarnavila February 23, 2022 at 10:13AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4600 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 36800. 25 per gram to Rs. 4600.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/aMy3ZdQ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Ba2yIxX 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarn

സ്വർണം 9 മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ|Today's gold rateഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#goldratetoday #innatheswarnavila

സ്വർണം 9 മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ|Today's gold rateഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#goldratetoday #innatheswarnavila February 22, 2022 at 10:16AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിനു 35 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37000 ഗ്രാമിനു 4625✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 280 per sovereign and 35 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/aXNu63R 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/ejbV7FJ 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorn

സ്വർണവില താഴേക്ക്,സംഘർഷം അയയുന്നു|gold rate #ഇന്നത്തെസ്വർണവില |#goldratetoday #innatheswarnavila

സ്വർണവില താഴേക്ക്,സംഘർഷം അയയുന്നു|gold rate #ഇന്നത്തെസ്വർണവില |#goldratetoday #innatheswarnavila February 21, 2022 at 10:20AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4590 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 36720. 10 per gram to Rs. 4590.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/aXNu63R 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/ejbV7FJ 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila

സ്വർണം കുതിച്ചുയരുന്നു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #innatheswarnavila

സ്വർണം കുതിച്ചുയരുന്നു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #innatheswarnavila February 20, 2022 at 08:30AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4600 രൂപയും പവന് 36800 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4600 per gram and Rs 36800 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/5hsVfKM Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Qm7I8qb Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala toda

സ്വർണം വീണ്ടും താഴോട്ട് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#goldratetoday #innatheswarnavila

സ്വർണം വീണ്ടും താഴോട്ട് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#goldratetoday #innatheswarnavila February 19, 2022 at 10:09AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞു 4600 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 240 to Rs 36800. 30 per gram to Rs. 4600.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/5hsVfKM 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Qm7I8qb 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna

സ്വർണത്തിന് 6 വിലകൾ,സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപാരികൾക്ക് തോന്നിയ വില|#സ്വര്ണവില #innatheswarnavila #goldrate

സ്വർണത്തിന് 6 വിലകൾ,സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപാരികൾക്ക് തോന്നിയ വില|#സ്വര്ണവില #innatheswarnavila #goldrate February 19, 2022 at 09:20AM 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/5hsVfKM 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Qm7I8qb 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrate today gold rate in kerala today gold rate today gold rate kerala gold rate kerala gol

സ്വർണം 8 മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില

സ്വർണം 8 മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില February 18, 2022 at 10:10AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിനു 50 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37040 ഗ്രാമിനു 4630✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 400 per sovereign and 50 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/DJQdOig 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/4kvsoRS 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna v

കേരളത്തിൽ മാത്രം സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില

കേരളത്തിൽ മാത്രം സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില February 17, 2022 at 10:16AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36640 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4580 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 320 to Rs 36640. 40 per gram to Rs. 4580.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/sCHmPtz 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/NT6OPZv 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe sw

സ്വർണം വീണ്ടും 36000 ത്തിന് താഴെ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും 36000 ത്തിന് താഴെ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില February 16, 2022 at 10:05AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 480 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞു 4620 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 480 to Rs 36960. 60 per gram to Rs. 4620.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/sCHmPtz 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/NT6OPZv 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swa

കൈയെത്താ ദൂരത്ത് സ്വർണം കുതിക്കുന്നു|Today's gold rate|ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila#സ്വർണവില

കൈയെത്താ ദൂരത്ത് സ്വർണം കുതിക്കുന്നു|Today's gold rate|ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila#സ്വർണവില February 15, 2022 at 10:00AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിനു 50 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37440 ഗ്രാമിനു 4680✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 400 per sovereign and 50 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/b1muXqi 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/hDQ4Top 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sor

സ്വർണവിലയിൽ വൻ തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണവിലയിൽ വൻ തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില February 14, 2022 at 10:24AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 400 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37040 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞു 4630 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 400 to Rs 37040. 50 per gram to Rs. 4630.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/b1muXqi 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/hDQ4Top 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില February 13, 2022 at 07:17AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4680 രൂപയും പവന് 37440 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4680 per gram and Rs 37440 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/Dg7J0dm Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/4oL7mZD Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala to

വമ്പൻ ഉയർച്ചയിൽ സ്വർണം |800 രൂപ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില

വമ്പൻ ഉയർച്ചയിൽ സ്വർണം |800 രൂപ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില February 12, 2022 at 09:56AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 800 രൂപയും ഗ്രാമിനു 100 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37440 ഗ്രാമിനു 4680✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 800 per sovereign and 100 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/95EIrc4 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/K4a8vlO 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe s

സ്വർണ വില വീണ്ടും തകരുന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണ വില വീണ്ടും തകരുന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില February 11, 2022 at 09:53AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4580 രൂപയും പവന് 36640 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4580 per gram and Rs 36640 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/95EIrc4 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/K4a8vlO Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today'

സ്വർണം വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില February 10, 2022 at 09:58AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 25 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 36640 ഗ്രാമിനു 4580✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 200 per sovereign and 25 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/zy241gd 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/1Iru3ZO 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില February 9, 2022 at 10:21AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 36440 ഗ്രാമിനു 4555✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 120 per sovereign and 15 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/zy241gd 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/1Iru3ZO 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila g

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില #goldprice #goldratetoday #innatheswarnavila

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില #goldprice #goldratetoday #innatheswarnavila February 8, 2022 at 03:51PM Gold Rate Today February 8, 2022 at 03:51PM Via YouTube - https://youtu.be/Nt27oXrjJEs

സ്വർണവില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില

സ്വർണവില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില February 8, 2022 at 10:03AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 36320 ഗ്രാമിനു 4540✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign and 20 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/cPzDh7r 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/WDv8GZg 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില February 7, 2022 at 09:58AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 36160 ഗ്രാമിനു 4520✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/6VgUaAZ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/KdhfVIJ 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരും|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരും|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില February 6, 2022 at 09:41AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4510 രൂപയും പവന് 36080 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4510 per gram and Rs 36080 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/FxRzVT4 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/mx4vRcy Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today

സ്വർണം വീണ്ടും താഴോട്ട് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും താഴോട്ട് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില February 5, 2022 at 09:43AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4510 രൂപയും പവന് 36080 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4510 per gram and Rs 36080 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/FxRzVT4 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/mx4vRcy Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&

തിളക്കം മങ്ങി സ്വർണം, |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില

തിളക്കം മങ്ങി സ്വർണം, |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില February 4, 2022 at 09:55AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4510 രൂപയും പവന് 36080 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4510 per gram and Rs 36080 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/uzOworBXi Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/RpjCib7E3 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala toda

സ്വർണം ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില

സ്വർണം ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില February 3, 2022 at 10:03AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 36080 ഗ്രാമിനു 4510✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign and 20 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/uzOworBXi 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/RpjCib7E3 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorn

സ്വർണം വീണ്ടും ചാഞ്ചാട്ടത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും ചാഞ്ചാട്ടത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#innatheswarnavila #സ്വർണവില February 2, 2022 at 10:01AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4490 രൂപയും പവന് 35920 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4490 per gram and Rs 35920 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/3JYywTcsW Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/uDSwEoHk9 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in ker

സ്വർണവില #കേന്ദ്ര ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകൾ #goldratetoday #innatheswarnavila

സ്വർണവില #കേന്ദ്ര ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകൾ #goldratetoday #innatheswarnavila February 1, 2022 at 11:01AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4490 രൂപയും പവന് 35920 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4490 per gram and Rs 35920 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/nHmNKTFoX Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/xjPTMb2R4 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate mala

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറയും|കേന്ദ്ര ബജറ്റ് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറയും|കേന്ദ്ര ബജറ്റ് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില February 1, 2022 at 09:59AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4490 രൂപയും പവന് 35920 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4490 per gram and Rs 35920 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/nHmNKTFoX Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/xjPTMb2R4 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in k