ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

നവംബർ, 2021 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

സ്വർണവില ഉയരാൻ സാധ്യത |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണവില ഉയരാൻ സാധ്യത |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 30, 2021 at 10:07AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35880 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4485 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 35880. 10 per gram to Rs. 4485.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam i

സ്വർണം വീണ്ടും താഴേക്ക് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും താഴേക്ക് |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 29, 2021 at 10:13AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4495 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 35960. 10 per gram to Rs. 4495.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam

സ്വർണവില ഉയരാൻ സാധ്യത |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണവില ഉയരാൻ സാധ്യത |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 28, 2021 at 07:38AM |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4505 രൂപയും പവന് 36040 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4505 per gram and Rs 36040 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malay

ഉയർന്നു താണു സ്വർണവില |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

ഉയർന്നു താണു സ്വർണവില |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 27, 2021 at 10:07AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36040 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4505 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 36040. 10 per gram to Rs. 4505.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam i

സ്വർണം തിരിച്ചു കയറുന്നു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം തിരിച്ചു കയറുന്നു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 26, 2021 at 10:19AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 35880 ഗ്രാമിനു 4485✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 120 per sovereign and 15 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate

സ്വർണം താഴെ തന്നെ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം താഴെ തന്നെ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 25, 2021 at 10:18AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4470 രൂപയും പവന് 35760 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4470 per gram and Rs 35760 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold r

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് തകർച്ചയിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് തകർച്ചയിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 24, 2021 at 10:19AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35760 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞു 4470 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 280 to Rs 35760. 35 per gram to Rs. 4470.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna v

തകർന്നടിഞ്ഞു സ്വർണം, വൻ തകർച്ച |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

തകർന്നടിഞ്ഞു സ്വർണം, വൻ തകർച്ച |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 23, 2021 at 11:02AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 560 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36040 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞു 4505 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 560 to Rs 36040. 70 per gram to Rs. 4505.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila

മാറ്റമില്ലാതെ രണ്ടാം ദിനം |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

മാറ്റമില്ലാതെ രണ്ടാം ദിനം |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 22, 2021 at 11:58AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4575 രൂപയും പവന് 36600 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4575 per gram and Rs 36600 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today'

സ്വർണം വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 21, 2021 at 06:10AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4575 രൂപയും പവന് 36600 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4575 per gram and Rs 36600 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's

സ്വർണം വീണ്ടും തകർച്ചയിൽ|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും തകർച്ചയിൽ|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 20, 2021 at 09:41AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4575 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 36600. 25 per gram to Rs. 4575.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayal

സ്വർണം ഉയരത്തിൽ തന്നെ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം ഉയരത്തിൽ തന്നെ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 19, 2021 at 10:05AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4600 രൂപയും പവന് 36800 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4600 per gram and Rs 36800 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's go

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 18, 2021 at 12:18PM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 36800 ഗ്രാമിനു 4600✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila go

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും  വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 36800 ഗ്രാമിനു 4600✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malayalam

സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം;വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് സ്വർണവില

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. പവന് 200 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന് 36,720 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4, 590 രൂപയും. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു സ്വര്‍ണ വില. ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന് 36,920 രൂപയായിരുന്നു വില. നവംബറിൽ ഇതുവരെ പവന് 960 രൂപയുടെ വര്‍ധനയാണുള്ളത്. നവംബര്‍ ഒന്നിന് പവന് 35,760 രൂപയായിരുന്നു വില. നവംബര്‍ മൂന്ന്, നാല് തിയതികളിൽ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ആയിരുന്നു സ്വര്‍ണ വില. ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന് 35,640 രൂപയായിരുന്നു വില. പിന്നീട് വില ഉയരുകയായിരുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 26-നാണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിൽ സ്വര്‍ണ വില എത്തിയത്. പവന് 36,040 രൂപയായിരുന്നു വില. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കായിരുന്നു ഇത്. ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിന് പവന് 34,720 രൂപയായിരുന്നു വില. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. ഒക്ടോബറിൽ സ്വര്‍ണ വില പവന് 1,040 രൂപയാണ് ഉയര്‍ന്നത്. ഒക്ടോബറില്‍ വില ഉയര്‍ന്നത് സ്വര്‍ണ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നു. ഓഹരികള്‍ കരുത്താര്‍ജിച്ചതും യുഎസ് ബോണ്ടുകളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാ

വീണ്ടും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി സ്വർണം |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

വീണ്ടും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി സ്വർണം |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 17, 2021 at 09:56AM വീണ്ടും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി സ്വർണം |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4590 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 36720. 25 per gram to Rs. 4590.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gol

ഇന്നത്തെ 18ct,22ct,24ct, സ്വർണ വില

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില  വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️  ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4590 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state.  Today the pound fell by Rs  200 to Rs 36720.   25 per gram to Rs. 4590.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in

വീണ്ടും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി സ്വർണം

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില  വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️  ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4590 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state.  Today the pound fell by Rs  200 to Rs 36720.   25 per gram to Rs. 4590.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in

സ്വർണ വില 37000 ലേക്ക്

സ്വർണ വില വീണ്ടും ഉഅയരുകയാണ്,⬆️ഇന്നലെ പവന് 200 രൂപ വർധിച്ചതോടെ ഒരു പവന് 36920 രൂപയായി.ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 4615 രൂപയാണ്.ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ആണ് ഇത്🔝. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പവന് 560 രൂപ വർധിച്ച് 36720 രൂപയിൽ എത്തിയിരുന്നു .ഇത് വരെ ഈ മാസം വർധിച്ചത് 1160 രൂപയാണ്.✖️ Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in

സ്വർണം റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 16, 2021 at 01:00PM സ്വർണം റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 25 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 36920 ഗ്രാമിനു 4615 Today, the price of gold rose again to Rs 200 per sovereign and 25 per gram Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe

സ്വർണം വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 15, 2021 at 09:57AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4590 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 36720. 20 per gram to Rs. 4590. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe s

സ്വർണ വില ഉയരത്തിൽ തന്നെ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണ വില ഉയരത്തിൽ തന്നെ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 14, 2021 at 07:24AM എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് 2021 നവംബർ മാസം പതിനാലാം തീയതി തുലാം മാസം 29 ആം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതിനാൽ സ്വർണ്ണവില സംസ്ഥാന മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് . ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നോക്കാം അതിനുമുൻപ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബട്ടൻ അമർത്തി സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്താൻ അത് സഹായിക്കും . ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4610 രൂപയും പവന് 36880 രൂപയുമാണ്.  Today's price is Rs 4610 per gram and Rs 36880 per sovereign.  Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday go

കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 13, 2021 at 10:10AM സ്വർണം റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവിലസംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 36880 ഗ്രാമിനു 4610 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign and 20 per gram Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe go

സ്വർണം ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വില |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വില |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 12, 2021 at 09:56AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4590 രൂപയും പവന് 36720 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4590 per gram and Rs 36720 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today

സ്വർണം റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 11, 2021 at 09:59AM സ്വർണം റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവിലസംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 560 രൂപയും ഗ്രാമിനു 70 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 36720 ഗ്രാമിനു 4590 Today, the price of gold rose again to Rs 560 per sovereign and 70 per gram Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe

തിരിച്ചു കയറി സ്വർണവിലToday's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

തിരിച്ചു കയറി സ്വർണവിലToday's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 10, 2021 at 09:59AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 36120 ഗ്രാമിനു 4520 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign and 20 per gram Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today'

ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില November 9, 2021 at 10:01AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4500 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 36000. 10 per gram to Rs. 4500. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe

ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില പ്രതിരോധത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

play , ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4510 രൂപയും പവന് 36080 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4510 per gram and Rs 36080 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrate today gold rate in ke

സ്വർണം പുതിയ ഉയരങ്ങളിൽ|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/ocgXj5TjV6o , ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4510 രൂപയും പവന് 36080 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4510 per gram and Rs 36080 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrat

കത്തിക്കയറി സ്വർണവില|36000 പിന്നിട്ടുToday's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/-PiGV89-Ro0 , സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിനു 40 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 36080 ഗ്രാമിനു 4510 Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign and 40 per gram Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralag

സ്വർണം വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിൽ|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/f4Bx07RDD5g , സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35760 ഗ്രാമിനു 4470 Today, the price of gold rose again to Rs 120 per sovereign and 15 per gram Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralag

സ്വർണ വിലയിൽ വൻ തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/OXCn1aDt7KY , ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4455 രൂപയും പവന് 35640 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4455 per gram and Rs 35640 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrat

ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/aiRBjfsWQJU , സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35640 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4455 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 35640. 25 per gram to Rs. 4455. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gol