ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ഓഗസ്റ്റ്, 2021 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു😍വൻ തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/EnoE4KQVPIw , സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു😍വൻ തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35440 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞു 4430 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 120 to Rs 35440. 15 per gram to Rs. 4430. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe

ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/sg9B98ujT3c , ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35560 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4445 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 35560. 10 per gram to Rs. 4445. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe

സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിക്കും|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/HUrZWsGc5P4 , സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിക്കും|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4455 രൂപയും പവന് 35640 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4455 per gram and Rs 35640 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's

സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു,നാളെ അവധി|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/9oYxHtiXiV0 , സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു,|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35640 ഗ്രാമിനു 4455 Today, the price of gold rose again to Rs 120 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rat

സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/t7ETfmaFMtI , സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35520 ഗ്രാമിനു 4440 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate

सोने की कीमतों में फिर गिरावटld prices fell againGld rate today in indian states|आज की सोने की कीमत

https://youtu.be/1eyNUglWBuQ , सोने की कीमतों में फिर गिरावट Gold prices fell again Gold rate today in indian states| आज की सोने की कीमत आज की सोने की कीमत ഇന്നത്തെ സ്വർണവില Today's gold price నేటి బంగారం ధర আজকের সোনার দাম இன்றைய தங்கத்தின் விலை ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ આજે સોનાનો ભાવ आजची सोन्याची किंमत

സ്വർണവിലയിൽ തകർച്ച😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/GJUY2EcYf28 , ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞു 4420 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 120 to Rs 35360. 15 per gram to Rs. 4420. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innat

Gold Rate rose again| 25 August 202Gold rate today in indian states|आज की सोने की कीमत

https://youtu.be/luR5u28A41Q , आज की सोने की कीमत ഇന്നത്തെ സ്വർണവില Today's gold price నేటి బంగారం ధర আজকের সোনার দাম இன்றைய தங்கத்தின் விலை ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ આજે સોનાનો ભાવ आजची सोन्याची किंमतGold rate today in indian states| आज की सोने की कीमतGold Rate rose again| 25 August 202Gold rate today in indian states|आज की सोने की कीमतhttps://youtu.be/LZ-1JpF588c Gold rate today in indian states| आज की सोने की कीमत आज की सोने की कीमत ഇന്നത്തെ സ്വർണവില Today's gold price నేటి బంగారం ధర আজকের সোনার দাম இன்றைய தங்கத்தின் விலை ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ આજે સોનાનો ભાવ आजची सोन्याची किंमत

ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/Aoxfeo9V9Xo , ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35480 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4435 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 35480. 10 per gram to Rs. 4435 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe

Gold Rate rose again| 25 August 2020|Gold rate today in indian states|आज की सोने की कीमत

https://youtu.be/LZ-1JpF588c , Gold Rate rose again| 25 August 202Gold rate today in indian states|आज की सोने की कीमत आज की सोने की कीमत ഇന്നത്തെ സ്വർണവില Today's gold price నేటి బంగారం ధర আজকের সোনার দাম இன்றைய தங்கத்தின் விலை ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ આજે સોનાનો ભાવ आजची सोन्याची किंमत

सोने की कीमतों में फिर तेजी 24/08/2021|Gold rate today in indian states|आज की सोने की कीमत

https://youtu.be/WQrqPLXrlr8 , सोने की कीमतों में फिर तेजी 24/08/2021|Gold rate today in indian states|आज की सोने की कीमत आज की सोने की कीमत ഇന്നത്തെ സ്വർണവില Today's gold price నేటి బంగారం ధర আজকের সোনার দাম இன்றைய தங்கத்தின் விலை ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ આજે સોનાનો ભાવ आजची सोन्याची किंमत

सोने की कीमतों में फिर गिरावट |prices fell again|Gold rate today in indian states|आज की सोने की कीमत

https://youtu.be/wWFla5HS_OI , #todaysgoldrate #goldrate #goldratetoday सोने की कीमतों में फिर गिरावट |prices fell again|Gold rate today in indian states|आज की सोने की कीमत आज की सोने की कीमत ഇന്നത്തെ സ്വർണവില Today's gold price నేటి బంగారం ధర আজকের সোনার দাম இன்றைய தங்கத்தின் விலை ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ આજે સોનાનો ભાવ आजची सोन्याची किंमत

കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/X1LFmgQLStM , കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4415 രൂപയും പവന് 35320 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4415 per gram and Rs 35320 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's

Gold rate today in indian states|आज की सोने की कीमत #gold #goldrateindia #goldratetoday

https://youtu.be/NiuLc0Tycfo , Gold rate today in indian states| आज की सोने की कीमत आज की सोने की कीमत ഇന്നത്തെ സ്വർണവില Today's gold price నేటి బంగారం ధర আজকের সোনার দাম இன்றைய தங்கத்தின் விலை ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ આજે સોનાનો ભાવ आजची सोन्याची किंमत

ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/h5kTSXACfNU , ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില#keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35400 ഗ്രാമിനു 4425 Today, the price of gold rose again to Rs 120 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&

Today's gold rate in indian states|Delhi,rajasthan,Kerala,thamilnadu,Karnataka,mumbai, Gujarat,

https://youtu.be/HJfhiYMRUgc , today's gold rate in different indian states Bangalore Karnataka Kerala thamilnadu Andhra Telengana orisa west bengal rajasthan maharashtra delhi Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrate today gold rate in kerala today gold rate today gol

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/S5rlp3sd1uQ , സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35280 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4410 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 35280. 20 per gram to Rs. 4410. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vi

സ്വർണ വില ഞെട്ടിച്ചു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold  #സ്വർണവില

https://youtu.be/0nr7AxI-E50 , Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold  #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35440 ഗ്രാമിനു 4430. Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila m

പുതുവത്സരത്തിൽ സ്വർണ വില വീണ്ടും ഉയർന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/bD_5a46qrA0 , Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35360 ഗ്രാമിനു 4420. Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila

സ്വർണവില 520 രൂപ വർധിച്ചു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/OCk8bBLXuLY , 😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4400 രൂപയും പവന് 35200 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4400 per gram and Rs 35200 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916

സ്വർണ വിലയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/Smjt6zJnF8g , സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4400 രൂപയും പവന് 35200 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4400 per gram and Rs 35200 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's g

സ്വർണവില 36000 ത്തിലേക്കു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/71ndUr1iZeo , സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 240 രൂപയും ഗ്രാമിനു 30 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35200 ഗ്രാമിനു 4400. Today, the price of gold rose again to Rs 240 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrate today

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/C4r3KdinDss , സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 34960 ഗ്രാമിനു 4370. Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrate today go

സ്വർണവില വൻ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/gm4pB4UfCRU , ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില വർദ്ധിച്ചു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 25 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 34880 ഗ്രാമിനു 4360. Today, the price of gold rose again to Rs 200 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&

സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/SQrwKbZuyFk , ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4335 രൂപയും പവന് 34680 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4335per gram and Rs 34680 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrate

സ്വർണവില വീണ്ടും 30000 തിലേക്ക്😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/ybJ9FcacIPg , സ്വർണവില വീണ്ടും 30000 തിലേക്ക്😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4335 രൂപയും പവന് 34680 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4335per gram and Rs 34680 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&

സ്വർണം തകർന്നടിഞ്ഞു...1320 രൂപ കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/_xHfC4zR2j4 , സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 400 രൂപ കുറഞ്ഞു. 34680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞു 4335 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 400 to Rs 34680. 50 per gram to Rs. 4335. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna v

സ്വർണവില തകർന്നടിയുന്നു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/uSsLNLXRX-I , സ്വർണവില തകർന്നടിഞ്ഞു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4385 രൂപയും പവന് 35080 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4385 per gram and Rs 35080 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gol

സ്വർണവില തകർന്നടിഞ്ഞു,ഇന്ന് തന്നെ വാങ്ങൂ|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/c9PioxUx038 , സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 600 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35080 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞു 4385 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 600 to Rs 35080. 75 per gram to Rs. 4385. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold

സ്വർണവില വൻ തോതിൽ കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/eEwGahT66c8 , ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില വൻ തോതിൽ കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4460 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 35680. 20 per gram to Rs. 4460. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malaya

കടകൾ തുറന്നു... സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/SENQOW7kFR4 , ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35840 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4480 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 35840. 10 per gram to Rs. 4480. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe

ജ്വല്ലറികൾ തുറക്കുന്നു.. വീണ്ടും പഴയ പടി😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/-JAGOuJYW6c , 😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവിലഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4490 രൂപയും പവന് 35920 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4490 per gram and Rs 35920 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916

ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/FQb9_3eSrcQ , ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35920 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4490 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 35920. 10 per gram to Rs. 4490. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe

കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുറയും|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/ag3cKcu2Uxs , ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4500 രൂപയും പവന് 36000 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4500 per gram and Rs 36000 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrat

കേരളത്തിൽ മാത്രം സ്വർണവില കുറയും|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/lbgsXrfXATw , കേരളത്തിൽ മാത്രം സ്വർണവില കുറയും|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4500 രൂപയും പവന് 36000 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4500 per gram and Rs 36000 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today