ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂലൈ, 2021 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും തകർന്നടിഞ്ഞു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/tZlcAWAQ36I , സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറയുന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 3600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4500 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 36000. 25 per gram to Rs. 4500. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna v

സ്വർണ വില തകർത്ത് വാരി|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/LFdK7TRLOOU , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിനു 35 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 36200 ഗ്രാമിനു 4525. Today, the price of gold rose again to Rs 280 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rat

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/pteAJwVbDU4 , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35920 ഗ്രാമിനു 4490. Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/T9LffTl-XGw , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35840 ഗ്രാമിനു 4480. Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rat

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/8f_zMIXfryQ , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4460 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 35680. 20 per gram to Rs. 4460. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/SLpxsxabFOE , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35840 ഗ്രാമിനു 4480. Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/1s7leXtKeLQ , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4470 രൂപയും പവന് 35760 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4470 per gram and Rs 35760 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today'

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുറയുന്നു😍|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/5WWXUklqa2I , ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4470 രൂപയും പവന് 35760 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4470 per gram and Rs 35760 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrat

സ്വർണ വില വീണ്ടും ഉയർന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/ErKOwYVpVbw , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവിലസംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35760 ഗ്രാമിനു 4470. Today, the price of gold rose again to Rs 120 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate

സ്വർണ വിലയിൽ വലിയ തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/7MB35W2-zjE , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35640 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞു 4455 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 280 to Rs 35640. 35 per gram to Rs. 4455. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/Jr8U9GGSPnE , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35920 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞു 4490 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 280 to Rs 35920. 35 per gram to Rs. 4490. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധന |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/nZ6-pbDWGxQ , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധന.. ലോക്ക് ഡൗൺ ഇളവുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇന്നും A B C കാറ്റഗറി യിൽ ജ്വല്ലറികൾ തുറക്കും D കാറ്റഗറി യില് തുറക്കില്ല സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധന |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 25 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 36200 ഗ്രാമിനു 4525. Today, the price of gold rose again to Rs 200 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും ചാഞ്ചാട്ടം|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/SboqflkV7vg , ഇന്ന് ജ്വല്ലറി കൽ എല്ലാം തുറക്കും|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4500 രൂപയും പവന് 36000 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4500 per gram and Rs 36000 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala toda

ന്യൂനമർദ്ദം വൈകും,വരുന്നത് അതി തീവ്ര മഴ #കേരളവാർത്ത #കാലാവസ്ഥ #keralanews

https://youtu.be/eby6tZq9PBA , ഇന്നത്തെ കാലവസ്ഥ 👇 https://ift.tt/3k7YrRn Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate #silver #silverrate #todaysilverrate #keralasilver #keralasilverrate #keralasilverratetoday #todaykeralasilverrate #goldandsilver ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ഇന്ധനവില സ്വർണവില പെട്രോൾവില ഡീസൽവില കാലാവസ്ഥ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മത്സ്യബന്ധനം Ktu Ktu exam കേരള സർക്കാർ ഓണം കിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കിറ്റ് സിക്ക വൈറസ് #കേരളസർക്കാർ #ഓണം #കേരളകാലാവസ്ഥ #ktuexam #ketalagovernment

സ്വർണ വില 1200 രൂപ വർധിച്ചു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില #goldrate

https://youtu.be/dS_vV5q7Jqc , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഉയരുന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4500 രൂപയും പവന് 36000 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4500 per gram and Rs 36000 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today

18 July 2021 ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണം- പുതിയ നിയമം വരുന്നു/kerala news #കാലാവസ്ഥ #സിക്ക #കേരളവാർത്ത

https://youtu.be/SKGTa8fzhro , ഇന്നത്തെ കാലവസ്ഥ 👇 https://ift.tt/3k7YrRn Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate #silver #silverrate #todaysilverrate #keralasilver #keralasilverrate #keralasilverratetoday #todaykeralasilverrate #goldandsilver ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ഇന്ധനവില സ്വർണവില പെട്രോൾവില ഡീസൽവില കാലാവസ്ഥ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മത്സ്യബന്ധനം Ktu Ktu exam കേരള സർക്കാർ ഓണം കിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കിറ്റ് സിക്ക വൈറസ് #കേരളസർക്കാർ #ഓണം #കേരളകാലാവസ്ഥ #ktuexam #ketalagovernment

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/r_2zQyGJG_s , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4500 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 36000. 25 per gram to Rs. 4500. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna

ഇനി വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധം|Kerala round up #കാലാവസ്ഥ #keralanews #കേരളവാർത്ത

https://youtu.be/GY87CtbzDUc , ഇനി വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധം|Kerala round up #കാലാവസ്ഥ #keralanews #കേരളവാർത്ത #drivingtest #lockdown #farmersaward #onam #kuthiran ഇന്നത്തെ കാലവസ്ഥ 👇 https://ift.tt/3k7YrRn Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate #silver #silverrate #todaysilverrate #keralasilver #keralasilverrate #keralasilverratetoday #todaykeralasilverrate #goldandsilver ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ഇന്ധനവില സ്വർണവില പെട്രോൾവില ഡീസൽവില കാലാവസ്ഥ മഴ മുന്നറിയിപ്

സ്വർണം ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയിൽ|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/XiyXlt4z_6A , സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 36200 ഗ്രാമിനു 4525 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrate today gol

ബാഡ് ബാങ്ക് വരുന്നു|ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം|kerala news updates16/7/21 #കാലാവസ്ഥ #കേരളവാർത്ത #news

https://youtu.be/Jrmsd0g7PYA , ഇന്നത്തെ കാലവസ്ഥ 👇 https://ift.tt/3k7YrRn Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate #silver #silverrate #todaysilverrate #keralasilver #keralasilverrate #keralasilverratetoday #todaykeralasilverrate #goldandsilver ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ഇന്ധനവില സ്വർണവില പെട്രോൾവില ഡീസൽവില കാലാവസ്ഥ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മത്സ്യബന്ധനം Ktu Ktu exam കേരള സർക്കാർ ഓണം കിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കിറ്റ് സിക്ക വൈറസ് #കേരളസർക്കാർ #ഓണം #കേരളകാലാവസ്ഥ #ktuexam #ketalagovernment

സ്വർണ വില 36000 കടന്നു|വൻ വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/y_me-wlz0Xo , സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 25 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 36120 ഗ്രാമിനു 4525 Today, the price of gold rose again to Rs 200 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 today vila malayalam gold price price gold goldrate keralagoldrate today g

Kerala news updates| ഈ ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം #കാലാവസ്ഥ #സിക്ക #കേരളവാർത്ത

https://youtu.be/7zpfTn0Chis , കനത്ത കാറ്റും ഇടിമിന്നലും മഴയും ഈ ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം #കാലാവസ്ഥ #സിക്ക #കേരളവാർത്ത ഇന്നത്തെ കാലവസ്ഥ 👇 https://ift.tt/3k7YrRn Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate #silver #silverrate #todaysilverrate #keralasilver #keralasilverrate #keralasilverratetoday #todaykeralasilverrate #goldandsilver ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ഇന്ധനവില സ്വർണവില പെട്രോൾവില ഡീസൽവില കാലാവസ്ഥ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മത്സ്യബന്ധനം Ktu Ktu exam കേരള സർക്കാർ ഓണം കിറ്

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില

https://youtu.be/YmXsKqC2Gyc , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35920 ഗ്രാമിനു 4490. Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&#

കനത്ത കാറ്റും ഇടിമിന്നലും മഴയുംഈ ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം #കാലാവസ്ഥ #സിക്ക #കേരളവാർത്ത

https://youtu.be/u0uBE7MNAhk , കനത്ത കാറ്റും ഇടിമിന്നലും മഴയും ഈ ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം #കാലാവസ്ഥ #സിക്ക #കേരളവാർത്ത ഇന്നത്തെ കാലവസ്ഥ 👇 https://ift.tt/3k7YrRn Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate #silver #silverrate #todaysilverrate #keralasilver #keralasilverrate #keralasilverratetoday #todaykeralasilverrate #goldandsilver ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ മഴ പ്രളയം കാറ്റ് ഇടിമിന്നൽ എസ് എസ് എൽ സി കേരള ഇന്ധനവില സ്വർണവില പെട്രോൾവില ഡീസൽവില കാലാവസ്ഥ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മത്സ്യ

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില

https://youtu.be/08iy74859PI , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35840 ഗ്രാമിനു 4480. Today, the price of gold rose again to Rs 120 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today

കോവീഡ് തരംഗം 3 വരുന്നു|13/07/21| 9 ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം #കാലാവസ്ഥ #പെട്രോൾ #കേരളവാർത്ത

https://youtu.be/3kdZgAgzV4A , കോവീഡ് തരംഗം 3 വരുന്നു|13/07/21| 9 ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം #കാലാവസ്ഥ #പെട്രോൾ #കേരളവാർത്ത കേരള കാലാവസ്ഥ അറിയിപ്പുകൾ 👇 https://ift.tt/3k7YrRn Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ഇന്ധനവില സ്വർണവില പെട്രോൾവില ഡീസൽവില കാലാവസ്ഥ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മത്സ്യബന്ധനം Ktu Ktu exam കേരള സർക്കാർ ഓണം കിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കിറ്റ് സിക്ക വൈറസ് #കേരളസർക്കാർ #ഓണം #കേരളകാലാവസ്ഥ #ktuexam #ketalagovernment #todaynews #keralanews #keralaclimate #keralapetrolprice #keraladieselprice #todaypetrol #keralagoldrate Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna v

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/ygOGrSBPnD0 , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 35720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4465 രൂപയുമായി. Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 35720. 10 per gram to Rs. 4465. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vi

കർശന നിയന്ത്രണം വരുന്നു|12/07/21| കൊറോണ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം #കാലാവസ്ഥ #പെട്രോൾ #കേരളവാർത്ത

https://youtu.be/1jWtIZfNRSQ , കർശന നിയന്ത്രണം വരുന്നു|12/07/21| അതി ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം #കാലാവസ്ഥ #പെട്രോൾ #കേരളവാർത്ത ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ഇന്ധനവില സ്വർണവില പെട്രോൾവില ഡീസൽവില കാലാവസ്ഥ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മത്സ്യബന്ധനം Ktu Ktu exam കേരള സർക്കാർ ഓണം കിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കിറ്റ് സിക്ക വൈറസ് #കേരളസർക്കാർ #ഓണം #കേരളകാലാവസ്ഥ #ktuexam #ketalagovernment #todaynews #keralanews #keralaclimate #keralapetrolprice #keraladieselprice #todaypetrol #keralagoldrate ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today

സ്വർണ വില കുതിപ്പ് തുടരുന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #todaygold #സ്വർണവില#tg

https://youtu.be/h-L8WDEFvQ0 , സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4475 രൂപയും പവന് 35800 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4475 per gram and Rs 35800 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala

ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നു|11/07/21|വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം #കാലാവസ്ഥ #പെട്രോൾ #കേരളവാർത്ത

https://youtu.be/JJTq7CLTSHY , ഇന്നത്തെ അറിയിപ്പുകൾ|11/07/21| അതി 13 ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം #കാലാവസ്ഥ #പെട്രോൾ #കേരളവാർത്ത ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ഇന്ധനവില സ്വർണവില പെട്രോൾവില ഡീസൽവില കാലാവസ്ഥ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മത്സ്യബന്ധനം Ktu Ktu exam കേരള സർക്കാർ ഓണം കിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കിറ്റ് സിക്ക വൈറസ് #കേരളസർക്കാർ #ഓണം #കേരളകാലാവസ്ഥ #ktuexam #ketalagovernment #todaynews #keralanews #keralaclimate #keralapetrolprice #keraladieselprice #todaypetrol #keralagoldrate ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila to

സ്വർണ വിലയിൽ 800 രൂപയുടെ വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

https://youtu.be/jBL6Dj83_i4 , സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4475 രൂപയും പവന് 35800 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4475 per gram and Rs 35800 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ലോക്ഡൗൺ|ജാഗ്രത|ഇന്നത്തെ അറിയിപ്പുകൾ|10/07/21| #കാലാവസ്ഥ #പെട്രോൾ #കേരളവാർത്ത

https://youtu.be/_IfxIxITFrs , സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ലോക്ഡൗൺ|ജാഗ്രത|ഇന്നത്തെ അറിയിപ്പുകൾ|10/07/21| #കാലാവസ്ഥ #പെട്രോൾ #കേരളവാർത്ത ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ഇന്ധനവില സ്വർണവില പെട്രോൾവില ഡീസൽവില കാലാവസ്ഥ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മത്സ്യബന്ധനം Ktu Ktu exam കേരള സർക്കാർ ഓണം കിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കിറ്റ് സിക്ക വൈറസ് #കേരളസർക്കാർ #ഓണം #കേരളകാലാവസ്ഥ #ktuexam #ketalagovernment #todaynews #keralanews #keralaclimate #keralapetrolprice #keraladieselprice #todaypetrol #keralagoldrate Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's go

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില

https://youtu.be/fN1JCaLLu8U , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35800 ഗ്രാമിനു 4475. Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&#

ഇന്നത്തെ അറിയിപ്പുകൾ|09/07/21| 13 ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം #കാലാവസ്ഥ #കേരളസ്വർണവില #കേരളവാർത്ത

https://youtu.be/fTAFBH_pU9U , ഇന്നത്തെ അറിയിപ്പുകൾ|09/07/21| അതി 13 ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം #കാലാവസ്ഥ #പെട്രോൾ #കേരളവാർത്ത ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ഇന്ധനവില സ്വർണവില പെട്രോൾവില ഡീസൽവില കാലാവസ്ഥ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മത്സ്യബന്ധനം Ktu Ktu exam കേരള സർക്കാർ ഓണം കിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കിറ്റ് സിക്ക വൈറസ് #കേരളസർക്കാർ #ഓണം #കേരളകാലാവസ്ഥ #ktuexam #ketalagovernment #todaynews #keralanews #keralaclimate #keralapetrolprice #keraladieselprice #todaypetrol #keralagoldrate

സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില

https://youtu.be/qaV1GPy49eM , സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില https://youtu.be/HgEdN9Au-RE ഇന്നത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലേർട്ട് സ്വർണ വിലയും ഇന്ധന വിലയും വർധിച്ചു ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4465 രൂപയും പവന് 35720 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4465 per gram and Rs 35720 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate m

ഇന്നത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ|സ്വർണവില|കാലാവസ്ഥ|ഇന്ധനവില|08/07/2021 #കേരളം #കാലാവസ്ഥ #സ്വർണവില

https://youtu.be/HgEdN9Au-RE , 8/7/21 ഇന്നത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ സ്വർണ വില കാലാവസ്ഥ പരീക്ഷ ഇന്ധനവില കേരള സർക്കാരും പിണറായി സര്ക്കാര് പെട്രോൾ വില ഡീസൽ വില സ്വർണവില മഴ മുന്നറിയിപ്പ് Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate, gold price, gold price kerala today, gold keralatoday gold rate malayalam, innathe swarna vila, gold rate today, kerala, gold rate today malayalam, today gold rate, swarna vila, today gold rate in kerala, swarna vila today kerala, swarna vila today, sorna vila, gold rate malayalam, gold rate, today's gold rate, gold price today malayalam, innathe gold rate, innathe swarna vila malayalam, innathe sorna vila, gold rate today in kerala, today's gold rate malayalam, 916, today, vila, malayalam, gold price, price, gold, goldrate, keralagoldrate, today gold rate in

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില

https://youtu.be/xtXq53HFyQY , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 25 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35720 ഗ്രാമിനു 4465. Today, the price of gold rose again to Rs 200 per sovereign. പെട്രോൾ വില വീണ്ടും കൂടി Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: petrol price petrol price hike petrol price 100 Diesel price Acha din Kerala climate Kerala rain Kerala lockdown kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today&

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില

https://youtu.be/ouOcmOuVGIo , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35520 ഗ്രാമിനു 4440. Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today&#

സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില

https://youtu.be/BO6EwqM0kYY , https://youtu.be/5LnGLawwCJE Maximum ഈ വീഡിയോ കാണുക,share ചെയ്യുക സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4430 രൂപയും പവന് 35440 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4430 per gram and Rs 35440 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe

സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില

https://youtu.be/tfEHu0_JbAw , സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4430 രൂപയും പവന് 35440 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4430 per gram and Rs 35440 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില

https://youtu.be/Ghwo21oQOUs , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35440 ഗ്രാമിനു 4430. Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala toda

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില

https://youtu.be/vw4Nueo0qfE , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവിലസംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35360 ഗ്രാമിനു 4420. Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala tod

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില

https://youtu.be/RQ1n9pvD23E , സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില| #keralagold #todaygoldrate #സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധന ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 25 രൂപയും കൂടി. ഇന്നത്തെ വില പവന് 35200 ഗ്രാമിനു 4400. Today, the price of gold rose again to Rs 200 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala to