ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ഡിസംബർ, 2020 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Buy 🚨 light weight gold necklace 💎

buy now

ഇന്നും സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലGold price remained unchanged today

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today  ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4670 രൂപയും പവന് 37360 രൂപയുമാണ്.  Today's price is Rs 4670 per gram and Rs 37360 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലGold price remained unchanged today

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today  ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4670 രൂപയും പവന് 37360 രൂപയുമാണ്.  Today's price is Rs 4670 per gram and Rs 37360 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

Gold prices fall againസ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടംതുടരുന്നു. ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു 37,360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4670 രൂപയുമായി.  Gold prices continue to fluctuate in the state.  Today the pound fell by Rs 320 to Rs 37,360.  40 per gram to Rs. 4670. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

Gold prices rise againസ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന,പവന് 320 രൂപ കൂടി.ഇന്നത്തെ വില പവന് 37680 ഗ്രാമിനു 4710. Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

സ്വർണ വില മാറ്റമില്ലാതെ മൂന്നാം ദിവസംGold price remained unchanged for the third day

https://youtu.be/Hzz6wg2Pcks ഇന്നും സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today  ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4670 രൂപയും പവന് 37360 രൂപയുമാണ്.  Today's price is Rs 4670 per gram and Rs 37360 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലGold price remained unchanged today

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today  ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4670 രൂപയും പവന് 37360 രൂപയുമാണ്.  Today's price is Rs 4670 per gram and Rs 37360 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലGold price remained unchanged today

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today  ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4670 രൂപയും പവന് 37360 രൂപയുമാണ്.  Today's price is Rs 4670 per gram and Rs 37360 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടംതുടരുന്നു. Gold prices continue to fluctuate

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടംതുടരുന്നു. ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കൂടി 37,360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 4670 രൂപയുമായി.  Gold prices continue to fluctuate in the state.  Today the pound rise by Rs 80 to Rs 37,360.  10 per gram to Rs. 4670. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

Gold prices fall again സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വൻ തകർച്ച. ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു 37,280 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4660 രൂപയുമായി. Gold prices plummet in state  Today, the pound fell by Rs 320 to Rs 37,280.  40 per gram to Rs.4660 #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടംതുടരുന്നു. Gold prices continue to fluctuate

https://youtu.be/Gs1lf0LgJH0 സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടംതുടരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു 37,600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4700 രൂപയുമായി.  Gold prices continue to fluctuate in the state.  On Monday, the pound fell by Rs 80 to Rs 37,600.  10 per gram to Rs. 4700. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

സ്വർണ വില അമ്പതിനായിരം കടക്കുമോ?

ആഗോള വിപണിയിലെ ദുര്‍ബലമായ സൂചനകളും കൊറോണ വൈറസ് ബ്രിട്ടണ്‍ അടക്കമുള്ള യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളെ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നുമെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തു വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ  ഓഹരിവിപണിയില്‍ കനത്തനഷ്ടം ആണ് ഉണ്ടായത്. ലോക വിപണിയിലും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും ഓഹരികൾ എല്ലാം വൻ നഷ്ടത്തിൽ ആണ് അവസാനിച്ചത്. ഇതു നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ ഇടയാക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ച ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഓഹരി വിപണി കൂപ്പുകുത്തി വീണപ്പോൾ  സ്വർണ  വില റെക്കോർഡ് വർധന ആണ് കാഴ്ച വെച്ചത്.ഇത്തവണയും വൻ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്.ഇത്തവണ പവന് 50000 രൂപ കടക്കുമോ എന്നു കണ്ടറിയാം.

സ്വർണ വില ഉയരങ്ങളിൽGold prices rise

രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ വർധന.ഇന്ന് പവന് 240 രൂപ കൂടി. ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4710,പവന് 37680 രൂപയുമാണ്. After a gap of two days, gold prices rose marginally by Rs 240 per sovereign today.  Today's gold price is Rs 4710 per gram and Rs 37680 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ രണ്ടാം ദിനംGold price remained unchanged today

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today  https://youtu.be/ScNwVmy3yZA ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4680 രൂപയും പവന് 37440 രൂപയുമാണ്.  Today's price is Rs 4680 per gram and Rs 37440 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലGold price remained unchanged today

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today  ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4680 രൂപയും പവന് 37440 രൂപയുമാണ്.  Today's price is Rs 4680 per gram and Rs 37440 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

Gold prices rise againസ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന https://youtu.be/lzdvRfV21cI

സ്വർണ വില ഉയർന്ന നിലയിൽ,ഇന്ന് പവന് 320 രൂപ കൂടി.ഇന്നത്തെ വില പവന് 37440 ഗ്രാമിനു 4680. Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign. https://youtu.be/lzdvRfV21cI #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

സ്വർണം ഈ ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയിൽ Gold prices rise again

സ്വർണം ഈ ആഴ്ചയിലെ ഉയർന്ന നിലയിൽ,ഇന്ന് പവന് 160 രൂപ കൂടി.ഇന്നത്തെ വില പവന് 37120 ഗ്രാമിനു 4640. Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

Gold prices rise againസ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന,പവന് 320 രൂപ കൂടി.ഇന്നത്തെ വില പവന് 36960 ഗ്രാമിനു 4620. Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലGold price remained unchanged today

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today  ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4580 രൂപയും പവന് 36640 രൂപയുമാണ്.  Today's price is Rs 4580 per gram and Rs 36640 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

Gold prices fall againസ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്

Today, gold is down by Rs 160 per sovereign. Today's gold price in the state is Rs 4,580 per sovereign and Rs 36,640 per sovereign. ഇന്ന് സ്വർണം പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു.സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണം ഇന്നത്തെ വില ഗ്രാമിനു 4580 പവന് 36640 രൂപയുമാണ്. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

gold price remained unchanged today ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today  ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4600 രൂപയും പവന് 36800 രൂപയുമാണ്.  Today's price is Rs 4600 per gram and Rs 36800 per sovereign. ഏറ്റവും പുതിയ സ്വർണ്ണ നിരക്കുകൾക്കായി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക,നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കു  പങ്കിടുക. .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share . . . . . . . . . . . . . . സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകൂടുതൽ വർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ www.goldratetoday.org #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

Today, the gold price has risen by Rs 80 per sovereign /ഇന്ന് സ്വർണം പവന് 80 രൂപ കൂടി

  Gold prices rose slightly today after a sharp decline.  Today's price is Rs 4600 per gram and Rs 36800 per sovereign.  തുടർച്ചയായ വിലയിടിവിന് ശേഷം ഇന്ന്  സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ വർധന. ഗ്രാമിനു 4600 രൂപയും പവന് 36800 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold prices remain unchanged today

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല രണ്ടു ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ വിലയിടിവിന് ശേഷം ഇന്ന്  സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിനു 4590 രൂപയും പവന് 36720 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. Gold prices remain unchanged today  Gold prices remained unchanged today after two consecutive days of declines.  Today's price is Rs 4590 per gram and Rs 36720 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

ഇന്ന്, സ്വർണ്ണവില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. Today, gold price fell by Rs 320 per sovereign

ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെതിനു സമാനമായി സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിനു 4590 രൂപയും പവന് 36720 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. Today, gold price fell by Rs 320 per sovereign  Today's price is Rs 4590 per gram and Rs 36720 per sovereign. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

ഇന്ന് സ്വർണം പവൻ 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വർധനയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർണ വില പവന് 240രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിനു 4630 രൂപയും പവന് 37040 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

സ്വർണ വില വീണ്ടും ഉയരത്തിൽ

.സ്വർണ വില തിരിച്ചു കയറുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർണ വില പവന് 560 രൂപ കൂടി. കോവിഡ്ഡ് 19 വാക്‌സിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം മാറി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോകവിപണിയിൽ നേരിയ ചലനങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണം (07.12.20)

ഇന്നും സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ നേരിയ വർധന മാത്രമേ പ്രകടമാകുന്നുള്ളൂ.അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അതു കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയില്ല #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല (06-12-2020)

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല കോവിഡ് 19 മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കയറുന്ന സൂചനകൾ ലോകവിപണി കാണിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണ വില കുറയുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഏറ്റവും പുതിയ സ്വർണ്ണ നിരക്കുകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക,നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കു  പങ്കിടുക. Facebook സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കും അറിവുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ subscribe ചെയ്യൂ. #goldratetoday #keralagoldratetoday #keralagold #goldratekerala #GoldRate #goldprice #goldjewelry #kerala #Gold #goldratetoday8gm #goldrateinkerala #goldratekeralatoday #goldrateinkeralatoday #goldpriceinkeralatoday #goldpriceinkerala #todaygoldrateinkerala #goldpricetodayinkerala #goldratetoday #goldpricetoday #goldprice #goldrate #todaygoldrate

സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നുഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണം പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു.ഗ്രാമിനു 4590 രൂപയും പവന് 36720 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില

സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നുഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണം പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു.ഗ്രാമിനു 4590 രൂപയും പവന് 36720 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില

ഇന്ന് സ്വർണം പവന് 160 രൂപ കൂടി

Old is Gold😃

എന്നും നേരത്തെ കൃത്യമായി സ്വർണ വില അറിയാൻ സന്ദർശിക്കൂ