ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഉയർന്നു സ്വർണവില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഉയർന്നു സ്വർണവില|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 25, 2022 at 09:42AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38040 ഗ്രാമിനു 4755✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/1Yhf5rA 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/0uSBHV5 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today i
ഈയിടെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ

സ്വർണം ആറാടുകയാണ്,ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു,ഇന്നും തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം ആറാടുകയാണ്,ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു,ഇന്നും തകർച്ച|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 24, 2022 at 09:57AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4745 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 37960. 20 per gram to Rs. 4745.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/xu8Cv1f 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/Wh9ijFR 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila

സ്വർണവില കുറഞ്ഞു ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38120 ഗ്രാമിനു 4765✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 160 per sovereign and  20 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://www.facebook.com/keralagoldratetoday/ 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://www.facebook.com/groups/357335979025808/?ref=share 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate  swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate  gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila  gold rate today in kerala today's gold rate malayalam 916 toda

സ്വർണം വീണ്ടും 36000 ത്തിലെക്ക് ,വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം വീണ്ടും 36000 ത്തിലെക്ക് ,വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 22, 2022 at 10:00AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 37960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു 4745 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 160 to Rs 37960. 20 per gram to Rs. 4745.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/uB7E3nJ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/QH1hatT 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila m

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച,|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും തകർച്ച,|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 21, 2022 at 10:46AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4765 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 38120. 10 per gram to Rs. 4765.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/uB7E3nJ 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/QH1hatT 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vi

വീണ്ടും വർധന, സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും വർധന, സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 20, 2022 at 10:09AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38200 ഗ്രാമിനു 4775✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/hyFR4Db 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/6Qw7rzR 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today

സ്വർണവിലയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന മാറ്റം, വീണ്ടും താഴേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന മാറ്റം, വീണ്ടും താഴേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila June 18, 2022 at 10:35AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു 4765 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 80 to Rs 38120. 10 per gram to Rs. 4765.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/w95rAUj 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/94Mze2T 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila mal