ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

വീണ്ടും സ്വർണവില ഉയർന്നു,സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും വരുന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും സ്വർണവില ഉയർന്നു,സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും വരുന്നു|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 27, 2022 at 10:14AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38200 ഗ്രാമിനു 4775✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 10 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/sIJhAHk 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/yphs5BK 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gol
ഈയിടെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ

സ്വർണവിലയിൽ വൻ തകർച്ച,പുതിയ വില കണ്ട് ഞെട്ടണ്ട|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവിലയിൽ വൻ തകർച്ച,പുതിയ വില കണ്ട് ഞെട്ടണ്ട|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 26, 2022 at 12:20PM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു 4765 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 200 to Rs 38120. 25 per gram to Rs. 4765.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/sIJhAHk 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/yphs5BK 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malaya

സ്വർണം വീണ്ടും 5000 ത്തിലേക്കു ഉയരുന്നു,വൻ വർധന |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം വീണ്ടും 5000 ത്തിലേക്കു ഉയരുന്നു,വൻ വർധന |#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 25, 2022 at 10:43AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38320 ഗ്രാമിനു 4790✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 120 per sovereign and 15 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/EX2jblT 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/0hHGViQ 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold ra

സ്വർണം വാങ്ങിയാൽ കൈ പൊള്ളും,വീണ്ടും വൻ ഉയർച്ചയിൽ സ്വർണം#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണം വാങ്ങിയാൽ കൈ പൊള്ളും,വീണ്ടും വൻ ഉയർച്ചയിൽ സ്വർണം#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 24, 2022 at 10:52AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 480 രൂപയും ഗ്രാമിനു 60 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 38200 ഗ്രാമിനു 4775✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 480 per sovereign and 65 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/fQlCyUX 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/DyhTgq2 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila g

സ്വർണവില കത്തി കയറി,റെക്കോർഡ് ഉയർച്ചയിൽ മഞ്ഞലോഹം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

സ്വർണവില കത്തി കയറി,റെക്കോർഡ് ഉയർച്ചയിൽ മഞ്ഞലോഹം|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 23, 2022 at 10:29AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37720 ഗ്രാമിനു 4715✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 80 per sovereign and 15 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/fQlCyUX 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/DyhTgq2 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate

വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില, 5000 ത്തിലേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില, 5000 ത്തിലേക്ക്|#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 21, 2022 at 09:56AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിനു 35 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37640 ഗ്രാമിനു 4705✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 280 per sovereign and 35 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/mp27YjP 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/OBEwP28 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold ra

കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില,റെക്കോർഡ് ഉയർച്ചയിൽ||#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila

കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണവില,റെക്കോർഡ് ഉയർച്ചയിൽ||#goldratetoday #innatheswarnavila #swarnavila May 20, 2022 at 10:17AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിനു 40 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 37360 ഗ്രാമിനു 4670✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 320 per sovereign and 40 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/mp27YjP 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/OBEwP28 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate t