ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

സ്വർണം തകർച്ച തുടരുന്നു..720 രൂപ കുറഞ്ഞു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം തകർച്ച തുടരുന്നു..720 രൂപ കുറഞ്ഞു |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില January 29, 2022 at 10:07AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞു 4500 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 120 to Rs 36000. 15 per gram to Rs. 4500.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://bit.ly/3G5fOK1 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://bit.ly/3KQCsJz 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swa
ഈയിടെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ

സ്വർണം 1800 നു താഴെ,വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം 1800 നു താഴെ,വൻ തകർച്ചയിൽ സ്വർണം |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില January 28, 2022 at 09:58AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞു 4515 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 280 to Rs 36120. 35 per gram to Rs. 4515.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swar

സ്വർണ വില വീണുടഞ്ഞു..വൻ തകർച്ചയിൽ തങ്കം|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണ വില വീണുടഞ്ഞു..വൻ തകർച്ചയിൽ തങ്കം|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില January 27, 2022 at 10:00AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു⬇️ ഇന്ന് പവന്റെ വില 320 രൂപ കുറഞ്ഞു. 36400 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു 4550 രൂപയുമായി. 🔴 Gold prices continue to fluctuate in the state. Today the pound fell by Rs 320 to Rs 36400. 40 per gram to Rs. 4550.🔸 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟨 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟩 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🟦 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟪 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarn

സ്വർണം ഈ വർഷത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം ഈ വർഷത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില January 26, 2022 at 10:03AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 36720 ഗ്രാമിനു 4590✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 120 per sovereign and 15 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില January 25, 2022 at 10:17AM സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന⬆️ ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 200 രൂപയും ഗ്രാമിനു 25 രൂപയും കൂടി.⬆️ ഇന്നത്തെ വില പവന് 36600 ഗ്രാമിനു 4575✌🏻 Today, the price of gold rose again to Rs 200 per sovereign and 25 per gram 🟪 Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam 🟦 Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i 🟨 Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 🔸 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org 🟩 Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila g

സ്വർണ വിലയിൽ വൻ വർധന വരുന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണ വിലയിൽ വൻ വർധന വരുന്നു|Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില January 24, 2022 at 09:51AM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4550 രൂപയും പവന് 36400 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4550 per gram and Rs 36400 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today'

സ്വർണം വീണ്ടും ഉയരും |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില

സ്വർണം വീണ്ടും ഉയരും |Today's gold rate/ഇന്നത്തെ സ്വർണവില|#keralagold #സ്വർണവില January 23, 2022 at 02:44PM ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല Gold price remained unchanged today ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഗ്രാമിനു 4550 രൂപയും പവന് 36400 രൂപയുമാണ്. Today's price is Rs 4550 per gram and Rs 36400 per sovereign. Subscribe our channel 👇 https://www.youtube.com/c/GoldRateTodayKeralam Follow our Facebook page 👇 https://ift.tt/2QUCo4i Join our Facebook group 👇 .https://ift.tt/3vtbEH5 Visit our website 👇 www.goldratetoday.org Keywords: kerala gold rate gold price gold price kerala today gold keralatoday gold rate malayalam innathe swarna vila gold rate today kerala gold rate today malayalam today gold rate swarna vila today gold rate in kerala swarna vila today kerala swarna vila today sorna vila gold rate malayalam gold rate today's gold rate gold price today malayalam innathe gold rate innathe swarna vila malayalam innathe sorna vila gold rate today in kerala today's gold